ទំនាក់ទំនងមន្រ្តីសំខាន់ៗ
02 - December - 2011

ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីសំខាន់ៗរបស់វិទ្យាស្ថាន
       
Dr_Ouk_Makara បណ្ឌិត អ៊ុក ម៉ាការា
នាយកវិទ្យាស្ថាន ​
បណ្ឌិតរុក្ខជម្រើសវិទ្យា, អូស្រ្តាលី (2002)
Email: ou.makara13@gmail.com 
H/P: (855-11)911 165
Dr_Seng_Vang បណ្ឌិត សេង វ៉ាង
នាយករងវិទ្យាស្ថាន 
បណ្ឌិតជីជាតិដីនិងសារធាតុចិញ្ចឹមនៃដំណាំ
Email:
sengvangkh@gmail.com
H/P: (855-12)804 181
       
 Mrs_Sakhan_Sophany  លោកស្រី សាខន សុផានី នាយិការងវិទ្យាស្ថាន អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, រុស្សី (1991)
Email:sssophany@gmail.com
H/P: (855-12)886 619
 
       
Mr_Som_Bunna លោក សោម ប៉ុណ្ណា ប្រធានការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម អនុបណ្ឌិតវិស្វកម្មកសិកម្ម, រុស្សី (1995) Email: bunnarina@gmail.com
H/P: (855-77)556 118
Mr_Keam_Meth លោក គាំ ម៉ែត ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក អនុបណ្ឌិតគីមីវិទ្យា, រុស្សី (1994)
Email:
H/P: (855-11)360 267
       
Mr_Lor_Bunna លោក ឡោ ប៉ុណ្ណា ប្រធានការិយាល័យក្សេត្រវិទ្យានិងប្រព័ន្ធកសិកម្ម អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, អូស្ត្រាលី (2003)
Email: bunna_lor@yahoo.com
H/P: (855-16)222 489
Mr_Chhor_Sam_Ol លោក ឈ សំអុល ប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
អនុបណ្ឌិតធុរៈកិច្ច និងគ្រប់គ្រង, អូស្រ្តាលី (2006)
Email: cso@cardi.org.kh
H/P: (855-12) 577 168

       
  បណ្ឌិត ប៉ុល ចាន់ធី ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនិងព័ត៌មាន
បណ្ឌិតផ្នែកបាណកសាស្រ្ត, អូស្ត្រាលី (2012)
Email: chanthypol@gmail.com
H/P: (855-93)535 145

Yadana លោក ហ៊ុន យ៉ាដាណា ប្រធានការិយាល័យផែនការ​ សហប្រតិបត្តិការនិងពាណិជ្ជកម្ម
បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, កម្ពុជា(1994) និងអនុបណ្ឌិតធុរៈកិច្ច និងគ្រប់គ្រង, អូស្រ្តាលី (2010)
Email: hunyadana@cardi.org.kh
H/P: (855-12) 976 417

       
Dr_Kay_Sathya បណ្ឌិត ខៃ សត្យា ប្រធានការិយាល័យការពារដំណាំ បណ្ឌិតកសិកម្ម, សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (2009)
Email: ksathya@cardi.org.kh
H/P: (855-17) 391 476
Mrs_Thon_Vuthany លោកស្រី ធន់ វឌ្ឍនី
ប្រធានការិយាល័យរុក្ខជម្រើសវិទ្យា
អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តក្សេត្រវិទ្យា, សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (2007) Email:vathany_thun@yahoo.com
H/P: (855-99)811 165
       
Mr_Say_Puthea លោក សាយ ពុទ្ធា
ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍
បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, កម្ពុជា (2006)
Email: sputhea@cardi.org.kh
H/P: (855-12)229 195
Mr_Pao_Sinath លោក ពៅ ស៊ីណាត អនុប្រធានការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម
បរិញ្ញាប័ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, កម្ពុជា(1991)
Email: paosinath@gmail.com
H/P: (855-68) 888 980
       
Mr_Touch_Veasna លោក ទូច វាសនា ជំនួយការប្រធានការិយាល័យវិទ្យាសាស្រ្តដី និងទឹក
បរិញ្ញាប័ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, កម្ពុជា (2002)
Email: veasna80@gmail.com
H/P: (855-12)655 549
   
       
       
       
       

អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2018 by CARDI - CARDI . All rights reserved.