ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
ពូជប៉េងប៉ោះ នាងតំ
បរិយាយ:
ពូជប៉េងប៉ោះ នាងតំ  ត្រូវបានរំដោះដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជានាចុងឆ្នាំ
២០០៦ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ ពូជនេះមានប្រភព
ដើមចេញពីស្រឡាយ CLN 2418A របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីស្ដីពីការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍនដំណាំ
បន្លែ(AVRDC)  ។
keyword:
N/A
ពូជប៉េងប៉ោះ នាងតំ  ត្រូវបានរំដោះដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជានាចុងឆ្នាំ
២០០៦ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ ពូជនេះមានប្រភព
ដើមចេញពីស្រឡាយ CLN 2418A របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីស្ដីពីការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍនដំណាំ
បន្លែ(AVRDC)  ។


ចំណងជើង:
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
បរិយាយ:
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
keyword:
N/A
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ


ចំណងជើង:
ពូជប៉េងប៉ោះ នាងពេជ្រ
បរិយាយ:
ពូជប៉េងប៉ោះ នាងពេជ្រ
keyword:
N/A
ពូជប៉េងប៉ោះ នាងពេជ្រ


ចំណងជើង:
ពូជប៉េងប៉ោះ “នាងតំ”
បរិយាយ:
ពូជ “នាងតំ” គឺជាពូជប៉េងប៉ោះដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម   កម្ពុជានាចុងឆ្នាំ ២០០៦។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំ
មួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ បច្ចុប្បន្ន ពូជ ប៉េងប៉ោះ “នាងតំ” បាន នឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោម
ប្រជាកសិករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

keyword:
N/A
ពូជ “នាងតំ” គឺជាពូជប៉េងប៉ោះដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម   កម្ពុជានាចុងឆ្នាំ ២០០៦។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំ
មួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ បច្ចុប្បន្ន ពូជ ប៉េងប៉ោះ “នាងតំ” បាន នឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោម
ប្រជាកសិករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ចំណងជើង:
ពូជប៉េងប៉ោះ “នាងពេជ្រ”
បរិយាយ:
ពូជ “នាងពេជ្រ” គឺជាពូជប៉េងប៉ោះដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម កម្ពុជានាចុងឆ្នាំ ២០០៦​​​ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ
(បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ បច្ចុប្បន្ន ពូជប៉េងប៉ោះ “នាងពេជ្រ” បាន នឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមប្រជាកសិ
ករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

keyword:
N/A
ពូជ “នាងពេជ្រ” គឺជាពូជប៉េងប៉ោះដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម កម្ពុជានាចុងឆ្នាំ ២០០៦​​​ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ
(បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ បច្ចុប្បន្ន ពូជប៉េងប៉ោះ “នាងពេជ្រ” បាន នឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមប្រជាកសិ
ករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.