ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
បរិយាយ:
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
keyword:
N/A
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ


ចំណងជើង:
ពូជសណ្ដែកបាយ“កាឌីជ័យ“
បរិយាយ:
ពូជសណ្ដែកបាយកាឌីជ័យ “CARDI Chey” ត្រូវបាន  បញ្ចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិ
វឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី) នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និង នេសាទនាឆ្នាំ ២០០១ បន្ទាប់ពីបាន
ធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេល  ប្រាំមួយរដូវ កន្លងមក ។ ពូជនេះមានប្រភពដើមចេញពីស្រឡាយ
VC 1973A របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ  និង អភិវឌ្ឍន៏ដំណាំបនែ្ល អាស៊ី AVRDCដែលស្ថិតនៅប្រ
ទេសតៃវ៉ាន់។

keyword:
N/A
ពូជសណ្ដែកបាយកាឌីជ័យ “CARDI Chey” ត្រូវបាន  បញ្ចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិ
វឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី) នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និង នេសាទនាឆ្នាំ ២០០១ បន្ទាប់ពីបាន
ធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេល  ប្រាំមួយរដូវ កន្លងមក ។ ពូជនេះមានប្រភពដើមចេញពីស្រឡាយ
VC 1973A របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ  និង អភិវឌ្ឍន៏ដំណាំបនែ្ល អាស៊ី AVRDCដែលស្ថិតនៅប្រ
ទេសតៃវ៉ាន់។ចំណងជើង:
ពូជសណ្ដែកបាយ “ស៊ីអឹមប៊ី០១“
បរិយាយ:
ពូជសណ្ដែកបាយ ស៊ីអឹមប៊ី០១ “ CMB01 ” ត្រូវបានបញ្ចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍
កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី)នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់​ និងនេសាទ នាដើមឆ្នាំ២០០៩ បន្ទាប់ពីបានធ្វើ
ការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំបីរដូវ (បួនឆ្នាំ) ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៥ កន្លងមក តាមរយៈថវិការគម្រោង
CARF និងកាឌី។   ពូជនេះមានប្រភពដើមចេញពីស្រឡាយ VC4152 របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំបន្លែអាស៊ី (AVRDC) ដែលស្ថិតនៅកោះតៃវ៉ាន់។ ​
keyword:
N/A
ពូជសណ្ដែកបាយ ស៊ីអឹមប៊ី០១ “ CMB01 ” ត្រូវបានបញ្ចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍
កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី)នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់​ និងនេសាទ នាដើមឆ្នាំ២០០៩ បន្ទាប់ពីបានធ្វើ
ការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំបីរដូវ (បួនឆ្នាំ) ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៥ កន្លងមក តាមរយៈថវិការគម្រោង
CARF និងកាឌី។   ពូជនេះមានប្រភពដើមចេញពីស្រឡាយ VC4152 របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំបន្លែអាស៊ី (AVRDC) ដែលស្ថិតនៅកោះតៃវ៉ាន់។ ​


ចំណងជើង:
ពូជសណ្ដែកបាយ “ស៊ីអឹមប៊ី០២“
បរិយាយ:
ពូជសណ្ដែកបាយ ស៊ីអឹមប៊ី០២ “CMB02” ត្រូវបានបញ្ចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី) នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់​ និងនេសាទនាដើមឆ្នាំ ២០០៩បន្ទាប់ពីបានធ្វើ
ការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមកតាមរយៈថវិការគម្រោង CARF និងកាឌី។
ពូជនេះមានប្រភពដើមចេញពីស្រឡាយ VC 3541B របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ដំ
ណាំបន្លែអាស៊ី (AVRDC) ដែលស្ថិតនៅកោះតៃវ៉ាន់។ ​
keyword:
N/A
ពូជសណ្ដែកបាយ ស៊ីអឹមប៊ី០២ “CMB02” ត្រូវបានបញ្ចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី) នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់​ និងនេសាទនាដើមឆ្នាំ ២០០៩បន្ទាប់ពីបានធ្វើ
ការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមកតាមរយៈថវិការគម្រោង CARF និងកាឌី។
ពូជនេះមានប្រភពដើមចេញពីស្រឡាយ VC 3541B របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ដំ
ណាំបន្លែអាស៊ី (AVRDC) ដែលស្ថិតនៅកោះតៃវ៉ាន់។ ​


ចំណងជើង:
ពូជសណ្ដែកបាយ “ស៊ីអឹមប៊ី០៣“
បរិយាយ:
ពូជសណ្ដែកបាយ ស៊ីអឹមប៊ី០៣ “CMB03” ត្រូវបានបញ្ចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី) នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់​ និង នេសាទ នាដើមឆ្នាំ ២០០៩ បន្ទាប់ពីបាន
ធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក ។   ពូជនេះមានប្រភពដើមចេញពីស្រ
ឡាយATF 3944 នាំចូលពីប្រទេសអូស្ត្រាលី។

keyword:
N/A
ពូជសណ្ដែកបាយ ស៊ីអឹមប៊ី០៣ “CMB03” ត្រូវបានបញ្ចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី) នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់​ និង នេសាទ នាដើមឆ្នាំ ២០០៩ បន្ទាប់ពីបាន
ធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក ។   ពូជនេះមានប្រភពដើមចេញពីស្រ
ឡាយATF 3944 នាំចូលពីប្រទេសអូស្ត្រាលី។

Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.