ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំពោត
បរិយាយ:
ពោតជាដំណាំមួយយ៉ាងសំខាន់ ដែលមនុស្សស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោកត្រូវ ការដោយខាន
ពុំបាន។ ដោយក្នុងនោះផលិតផល ២០ភាគរយ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចំណី អាហាររបស់មនុស្ស ៦០
ភាគរយ ប្រើជាចំណីសត្វ និង ១៥ ទៅ ២០ភាគរយ បញ្ចូលទៅ ក្​​នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម​​។ពោត
មានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនចំនួន  ៨-១០ ភាគរយ អាមីដុងចំនួន ៦៩-៧៤ភាគរយ ខ្លាញ់ចំនួន៣៤-៣៥
ភាគរយ ទឹកចំនួន ១០-១៣ភាគរយ អំបិលរ៉ែ ចំនួន ១២-១៥ភាគរយ និង វីតាមីនផ្សេងៗទៀត។

keyword:
N/A
ពោតជាដំណាំមួយយ៉ាងសំខាន់ ដែលមនុស្សស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោកត្រូវ ការដោយខាន
ពុំបាន។ ដោយក្នុងនោះផលិតផល ២០ភាគរយ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចំណី អាហាររបស់មនុស្ស ៦០
ភាគរយ ប្រើជាចំណីសត្វ និង ១៥ ទៅ ២០ភាគរយ បញ្ចូលទៅ ក្​​នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម​​។ពោត
មានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនចំនួន  ៨-១០ ភាគរយ អាមីដុងចំនួន ៦៩-៧៤ភាគរយ ខ្លាញ់ចំនួន៣៤-៣៥
ភាគរយ ទឹកចំនួន ១០-១៣ភាគរយ អំបិលរ៉ែ ចំនួន ១២-១៥ភាគរយ និង វីតាមីនផ្សេងៗទៀត។

Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.