ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
បណ្ណាល័យ


ចំណងជើង:
របាយការណ៍គម្រោងស្រាវជ្រាវ Volume 3, 2010
បរិយាយ:
 
keyword:
N/A
 


ចំណងជើង:
ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជា Volume 9, No 1-2 Jan-Dec 2009
បរិយាយ:
បសិដ្ឋកម្មពូជ បង្កើនទិន្នផលសណ្ដែកបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការប្រឈមមុខរបស់កសិករក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធកសិកម្មតំបន់ខ្ពង់រាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា   

កត្ដាដីដែលមានឥទ្ធិពលលើភាពសមស្របនៃការដាំដំណាំចម្ការ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា   

ការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនៃផលិតកម្មដំណាំចម្ការ និងបង្គំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃលើពូជសណ្ដែកបាយដែលធន់ទ្រាំនឹងកត្ដាជីវសាស្ដ្រនានាក្នុងលក្ខខណតំបន់ខ្ពង់រាបនៃ
ប្រទេសកម្ពុជា

ការប្រើប្រាស់ម្ស៉ោរ៉ាយហ្សូប៊ីយ៉ូម និងជីអាសូត លើការលូតលាស់ និងទិន្នផលដំណាំសណ្ដែកបាយ សណ្ដែកដី
និងសណ្ដែកសៀង នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដីតំបន់ខ្ពង់រាបរំពឹងទឹកភ្លៀងប្រទេសកម្ពុជា


keyword:
N/A
បសិដ្ឋកម្មពូជ បង្កើនទិន្នផលសណ្ដែកបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការប្រឈមមុខរបស់កសិករក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធកសិកម្មតំបន់ខ្ពង់រាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា   

កត្ដាដីដែលមានឥទ្ធិពលលើភាពសមស្របនៃការដាំដំណាំចម្ការ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា   

ការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនៃផលិតកម្មដំណាំចម្ការ និងបង្គំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃលើពូជសណ្ដែកបាយដែលធន់ទ្រាំនឹងកត្ដាជីវសាស្ដ្រនានាក្នុងលក្ខខណតំបន់ខ្ពង់រាបនៃ
ប្រទេសកម្ពុជា

ការប្រើប្រាស់ម្ស៉ោរ៉ាយហ្សូប៊ីយ៉ូម និងជីអាសូត លើការលូតលាស់ និងទិន្នផលដំណាំសណ្ដែកបាយ សណ្ដែកដី
និងសណ្ដែកសៀង នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដីតំបន់ខ្ពង់រាបរំពឹងទឹកភ្លៀងប្រទេសកម្ពុជា
ចំណងជើង:
ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជា 2007-02Volume 8, Num 2 Jul-Dec 2007
បរិយាយ:
អំបូររុក្ខជាតិ “ផ្លែស្លាបភ្លោះ”

ប្រសិទ្ធិភាពមើមដំឡូងឈើផ្អាប់ និងកន្ទក់លើការលូតលាស់របស់កសិករ នៅខេត្ដពោធិសាត់

ស្លឹកកន្ទុំថេតជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់របស់ត្រីបានពាក់កណ្ដាលនៃវដ្ដចិញ្ចឹម

ការដាំដុះទ្វេដំណាំដែលមានដំណាំស្រូវវស្សាជាគ្រឹះ នៅប្រទេសកម្ពុជា   

កំពង់សៀម កាល់គែៈ ជាអនុក្រុមថ្មីនៃក្រុមដីកំពង់សៀម សម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដីកសិកម្មកម្ពុជា
keyword:
N/A
អំបូររុក្ខជាតិ “ផ្លែស្លាបភ្លោះ”

ប្រសិទ្ធិភាពមើមដំឡូងឈើផ្អាប់ និងកន្ទក់លើការលូតលាស់របស់កសិករ នៅខេត្ដពោធិសាត់

ស្លឹកកន្ទុំថេតជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់របស់ត្រីបានពាក់កណ្ដាលនៃវដ្ដចិញ្ចឹម

ការដាំដុះទ្វេដំណាំដែលមានដំណាំស្រូវវស្សាជាគ្រឹះ នៅប្រទេសកម្ពុជា   

កំពង់សៀម កាល់គែៈ ជាអនុក្រុមថ្មីនៃក្រុមដីកំពង់សៀម សម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដីកសិកម្មកម្ពុជា
ចំណងជើង:
A case study on farmer's choice of direct seeding and transplanting in rainfed lowlands in Northeast Thailand and Northwest Cambodia
បរិយាយ:

keyword:
N/A

ចំណងជើង:
Large-Sized Cormlet Induction and BYMV Removal through Tissue Culture in Gladiolus
បរិយាយ:

keyword:
N/A

ចំណងជើង:
របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០០០
បរិយាយ:
របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០០០
keyword:
N/A
របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០០០


ចំណងជើង:
របាយការណ៍គម្រោងស្រាវជ្រាវ Volume 2, 2010
បរិយាយ:
 
keyword:
N/A
 
ចំណងជើង:
Arthropod survey on soybean crops in Cambodia: a comparison of the sweep netting and beat sheeting collection methods for estimating arthropod diversity and species richness. By Pol Chanthy, Robert J Martin, Robin V Gunning and Nigel R Andrew Australian Journal of Entomology (2013) 52, 299–308
បរិយាយ:

Abstract
This is the first assessment of insect assemblages on soybean crops in Cambodia. Sweep netting and beat sheeting collection methods were used to evaluate the effectiveness of sampling arthropods and their collection efficiency in soybean crops and to determine soybean insect diversity and composition at two sites. Overall, arthropod populations sampled by sweep netting were substantially different compared to populations collected by beat sheeting. The sweep netting caught significantly higher numbers of most Orders; however, the beat sheeting caught a significantly higher number of Acari. Beat sheeting was also effective for sampling Nezara viridula which is a major invertebrate pest of soybean. There was a significant interaction between location and collection methods for both Hemiptera and Hymenoptera assemblages. Selection of insect sampling method depends on many factors such as plant type, plant structure, field conditions, ease of use, cost of use and target insect species. However, the sweep netting was best for fast flying insects such as hymenopteran wasps and those located in upper parts of the plant canopy. The use of different sampling methods to assess pest, predator/parasitoid and general community structure in crops is crucial for assessing Integrated Pest Management strategies.

Full article

 

keyword:
arthropod population; Chao-index species estimation; insect assemblage; soybean; species accumulation

Abstract
This is the first assessment of insect assemblages on soybean crops in Cambodia. Sweep netting and beat sheeting collection methods were used to evaluate the effectiveness of sampling arthropods and their collection efficiency in soybean crops and to determine soybean insect diversity and composition at two sites. Overall, arthropod populations sampled by sweep netting were substantially different compared to populations collected by beat sheeting. The sweep netting caught significantly higher numbers of most Orders; however, the beat sheeting caught a significantly higher number of Acari. Beat sheeting was also effective for sampling Nezara viridula which is a major invertebrate pest of soybean. There was a significant interaction between location and collection methods for both Hemiptera and Hymenoptera assemblages. Selection of insect sampling method depends on many factors such as plant type, plant structure, field conditions, ease of use, cost of use and target insect species. However, the sweep netting was best for fast flying insects such as hymenopteran wasps and those located in upper parts of the plant canopy. The use of different sampling methods to assess pest, predator/parasitoid and general community structure in crops is crucial for assessing Integrated Pest Management strategies.

Full article

 

ចំណងជើង:
The effects of thermal acclimation on lethal temperatures and critical thermal limits in the green vegetable bug, Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae). By Chanthy, P., Martin, R. J., Gunning, R. V., and Andrew, N. Frontiers in Physiology (2012) 3, 1-8.
បរិយាយ:

Abstract

According to geographical distribution, Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae) can be found across tropical, subtropical, and temperate regions and this pattern is assumed to reflect differences in thermal adaptation, particularly in cold tolerance. Here the lethal temperature (LT) and critical thermal limits (CTL) (thermal tolerance) are examined for N. viridula. The upper LT for N. viridulaat two contrasting climate locations (Breeza and Grafton, New South Wales, Australia) was 40.3°C with 20% survival under the stress of high temperature. The lower LT did not differ between these two populations and was −8.0°C with 20% survival under low temperature stress. Survival of N. viridula increased after acclimation at high temperature for 7 days. In contrast, when acclimated at lower temperatures (10 and 15°C), survival of Breeza and Grafton N. viridula was lower than 20% at −8.0°C. Control-reared N. viridula adults (25°C) had a mean CTMinOnset (cold stupor) of 1.3 ± 2.1°C and a mean CTMax (heat coma) of 45.9 ± 0.9°C. After 7 days of acclimation at 10, 20, 30, or 35°C, N. viridula adults exhibited a 1°C change in CTMax and a ~1.5°C change in CTMinOnset. CTMax and CTMinOnset of Breeza and Grafton N. viridula populations did not differ across acclimation temperatures. These results suggest that short-term temperature acclimation is more important than provenance for determining LTs and CTL in N. viridula.
Full article
keyword:
Nezara viridula, thermal tolerance, lethal temperature, critical thermal limits, acclimation temperature

Abstract

According to geographical distribution, Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae) can be found across tropical, subtropical, and temperate regions and this pattern is assumed to reflect differences in thermal adaptation, particularly in cold tolerance. Here the lethal temperature (LT) and critical thermal limits (CTL) (thermal tolerance) are examined for N. viridula. The upper LT for N. viridulaat two contrasting climate locations (Breeza and Grafton, New South Wales, Australia) was 40.3°C with 20% survival under the stress of high temperature. The lower LT did not differ between these two populations and was −8.0°C with 20% survival under low temperature stress. Survival of N. viridula increased after acclimation at high temperature for 7 days. In contrast, when acclimated at lower temperatures (10 and 15°C), survival of Breeza and Grafton N. viridula was lower than 20% at −8.0°C. Control-reared N. viridula adults (25°C) had a mean CTMinOnset (cold stupor) of 1.3 ± 2.1°C and a mean CTMax (heat coma) of 45.9 ± 0.9°C. After 7 days of acclimation at 10, 20, 30, or 35°C, N. viridula adults exhibited a 1°C change in CTMax and a ~1.5°C change in CTMinOnset. CTMax and CTMinOnset of Breeza and Grafton N. viridula populations did not differ across acclimation temperatures. These results suggest that short-term temperature acclimation is more important than provenance for determining LTs and CTL in N. viridula.
Full article


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវខា៤
បរិយាយ:
ពូជស្រូវខា៤ ជាពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នាចុង ឆ្នាំ១៩៩៩។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវខា៤ ជាពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នាចុង ឆ្នាំ១៩៩៩។
Copyrights © 2017 by CARDI - CARDI . All rights reserved.