ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
សៀវភៅនិងអត្ថបទបោះពុម្ពដោយកាឌី
ចំណងជើង:
Fissured grain and head rice yield of crops harvested manually or by combine at different ripening stages in Cambodia by Bunna, S., P. Sinath, H. Sereyvuth, Y. Somaly, S. Chea, M. Ouk, C. Sinh, N. Lina, H. Sreypov, Y. Rumduol, J. Mitchell and S. Fukai (2018). Plant Production Science: 1-10.
បរិយាយ:
 Abstract

Combine has been well adopted by smallholders in lowlands of Cambodia and is contributing to the development of mechanized rice production for commercial purposes. Broken rice is a major issue for the commercial rice product, and fissured grain at harvest leads to broken rice and lowers head rice yield (HRY) during milling. Factors that determine grain fissures and broken rice were obtained from three studies: an on-farm study of fissured grain, a research station experiment of fissured grain and broken rice harvested at different ripening stages and a mill study of fissured and broken rice during drying and milling processes in Cambodia. There was significant variation in fissured rice percentage among 20 farms sampled, and the fissured grain was negatively correlated with grain moisture content at harvest. Time of harvesting was crucial, as delay in harvesting after 25 days after flowering (DAF) often resulted in lower grain moisture content and higher fissured grain, which subsequently reduced HRY. However, the optimum time of harvesting varied across four seasons for crops harvested manually or by combine. In some years, crops harvested at 35 DAF had rather low per cent fissured grain with subsequently high HRY, this may have been associated with slightly lower temperatures. The mill study showed that fissured grain developed during the drying, storage and milling processes. It is concluded that while grain moisture content at the time of harvest may be used as an indication of subsequent HRY, the latter was more strongly related to fissured grain at harvest.

Full Article
keyword:
N/A
 Abstract

Combine has been well adopted by smallholders in lowlands of Cambodia and is contributing to the development of mechanized rice production for commercial purposes. Broken rice is a major issue for the commercial rice product, and fissured grain at harvest leads to broken rice and lowers head rice yield (HRY) during milling. Factors that determine grain fissures and broken rice were obtained from three studies: an on-farm study of fissured grain, a research station experiment of fissured grain and broken rice harvested at different ripening stages and a mill study of fissured and broken rice during drying and milling processes in Cambodia. There was significant variation in fissured rice percentage among 20 farms sampled, and the fissured grain was negatively correlated with grain moisture content at harvest. Time of harvesting was crucial, as delay in harvesting after 25 days after flowering (DAF) often resulted in lower grain moisture content and higher fissured grain, which subsequently reduced HRY. However, the optimum time of harvesting varied across four seasons for crops harvested manually or by combine. In some years, crops harvested at 35 DAF had rather low per cent fissured grain with subsequently high HRY, this may have been associated with slightly lower temperatures. The mill study showed that fissured grain developed during the drying, storage and milling processes. It is concluded that while grain moisture content at the time of harvest may be used as an indication of subsequent HRY, the latter was more strongly related to fissured grain at harvest.

Full Article
ចំណងជើង:
Future Smart Food
បរិយាយ:
 Abstract

Please read the publication on FAO's website. http://www.fao.org/3/i8907en/I8907EN.pdf

Full Article
keyword:
N/A
 Abstract

Please read the publication on FAO's website. http://www.fao.org/3/i8907en/I8907EN.pdf

Full Article
ចំណងជើង:
Invasive Apple Snails: Integrated Management in Lowland Ricefields of Cambodia and Probing their Utilization in Aquaculture by Khay, S., R. C. Joshi and S. S. Sastroutomo (2018). Fish for the people 16(3): 34-37.
បរិយាយ:
 
Abstract

 
This article provides insights on the aquatic invasive apple snails of the genus Pomacea and rice cultivation in Cambodia. The first record or known date of introduction of this freshwater invasive snail is before 1995. It was deliberately introduced mainly as a food

 

source for humans. Since then the snails quickly spread to many provinces, becoming a major pest of lowland rice fields and posing severe threat to natural wetland environments. To reduce damages to rice crops in Cambodia, researchers from the Cambodian Agricultural Research and Development Institute (formerly Cambodia-IRRI-Australia Project), conducted research to prevent further spread of the snails and developed integrated management options to reduce the misuse and abuse of pesticides meant to control the breeding of the snails. From the aquaculture point of view however, studies have been conducted on the possibility of utilizing the

 

invasive apple snails as feed for various commodities being cultured.

Full Article
keyword:
N/A
 
Abstract

 
This article provides insights on the aquatic invasive apple snails of the genus Pomacea and rice cultivation in Cambodia. The first record or known date of introduction of this freshwater invasive snail is before 1995. It was deliberately introduced mainly as a food

 

source for humans. Since then the snails quickly spread to many provinces, becoming a major pest of lowland rice fields and posing severe threat to natural wetland environments. To reduce damages to rice crops in Cambodia, researchers from the Cambodian Agricultural Research and Development Institute (formerly Cambodia-IRRI-Australia Project), conducted research to prevent further spread of the snails and developed integrated management options to reduce the misuse and abuse of pesticides meant to control the breeding of the snails. From the aquaculture point of view however, studies have been conducted on the possibility of utilizing the

 

invasive apple snails as feed for various commodities being cultured.

Full Article
ចំណងជើង:
Collaborative exploration and collection of plant genetic resources in Cambodia in December 2016 by Okuizumi, H., E. Nonaka, L. Seang, C. Orn, S. Sakhan and M. Ouk (2018).AREIPGR 33: 143-173.
បរិយាយ:
 Abstract

The National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS), Japan, and the Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI), Cambodia, established a Joint Research Agreement (JRA) on Characterization and Evaluation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture in July 2014. The first collaborative mission to explore and collect vegetable genetic resources in Cambodia was conducted from 9 to 22 November 2014. The main objectives were to collect accessions of chili pepper and melon, in addition to eggplants and other Cucurbitaceae crops. During this mission, we surveyed Phnom Penh, Kampong Chnang, Pursat, Battambang, Pailin, Banteay Meanchey and Oddar Meanchey provinces of western and northwestern Cambodia. A total of 124 samples were collected: 49 of Capsicum spp., 12 of Solanum spp., 41 of Cucumis melo , 13 of Cucurbita moschata , 6 of Benincasa hispida and 3 of other Cucurbitaceae. However, 1 sample of C. moschata and 3 samples of B. hispida did not have any matured seeds, so they were deleted from the collection list. The seeds of the remaining 120 samples were shared equally: half of each sample was transferred to the CARDI Genebank, and the other half was transferred to the NIAS Genebank.

Full Article
keyword:
N/A
 Abstract

The National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS), Japan, and the Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI), Cambodia, established a Joint Research Agreement (JRA) on Characterization and Evaluation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture in July 2014. The first collaborative mission to explore and collect vegetable genetic resources in Cambodia was conducted from 9 to 22 November 2014. The main objectives were to collect accessions of chili pepper and melon, in addition to eggplants and other Cucurbitaceae crops. During this mission, we surveyed Phnom Penh, Kampong Chnang, Pursat, Battambang, Pailin, Banteay Meanchey and Oddar Meanchey provinces of western and northwestern Cambodia. A total of 124 samples were collected: 49 of Capsicum spp., 12 of Solanum spp., 41 of Cucumis melo , 13 of Cucurbita moschata , 6 of Benincasa hispida and 3 of other Cucurbitaceae. However, 1 sample of C. moschata and 3 samples of B. hispida did not have any matured seeds, so they were deleted from the collection list. The seeds of the remaining 120 samples were shared equally: half of each sample was transferred to the CARDI Genebank, and the other half was transferred to the NIAS Genebank.

Full Article
ចំណងជើង:
Rice yield estimation using synthetic aperture radar (SAR) and the ORYZA crop growth model: development and application of the system in South and South-east Asian countries by Setiyono, T. D., E. D. Quicho, F. H. Holecz, N. I. Khan, G. Romuga, A. Maunahan, C. Garcia, A. Rala, J. Raviz, F. Collivignarelli, L. Gatti, M. Barbieri, D. M. Phuong, V. Q. Minh, Q. T. Vo, A. Intrman, P. Rakwatin, M. Sothy, T. Veasna, S. Pazhanivelan and M. R. O. Mabalay (2018). INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING. https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1547457.
បរិយាយ:
 Abstract


A rice yield estimation system was developed based on the crop growth model ORYZA and SAR-derived key information such as start of season (SOS) and leaf area growth rate. Results from study sites in South and South-east Asian countries suggest that incorporating remote sensing data, specifically Synthetic aperture radar (SAR), into a process-based crop model improves the spatial distribution of yield estimates. This article highlights the detailed methodology of SAR data incorporation into crop yield simulation and comprehensive validation of yield forecast and estimates in the Philippines, Vietnam, Cambodia, Thailand, and Tamil Nadu, India. Remote sensing data assimilation into a crop model effectively captures the responses of rice crops to environmental conditions over large spatial coverage, which otherwise is practically impossible to achieve. A process-based crop simulation model is used in the system to ensure that climate information is captured, and this provides the capacity to deliver a mid-season yield forecast for national planning and policy for rice. Good agreement between SAR-based yield and crop-cut-based yield and official yield statistics and ensuring efficiency of the processing suggest that the system is a promising solution for the needed timely information on rice yield for application in food security and policies, climate disaster management, and crop insurance programs.

Full Article
keyword:
N/A
 Abstract


A rice yield estimation system was developed based on the crop growth model ORYZA and SAR-derived key information such as start of season (SOS) and leaf area growth rate. Results from study sites in South and South-east Asian countries suggest that incorporating remote sensing data, specifically Synthetic aperture radar (SAR), into a process-based crop model improves the spatial distribution of yield estimates. This article highlights the detailed methodology of SAR data incorporation into crop yield simulation and comprehensive validation of yield forecast and estimates in the Philippines, Vietnam, Cambodia, Thailand, and Tamil Nadu, India. Remote sensing data assimilation into a crop model effectively captures the responses of rice crops to environmental conditions over large spatial coverage, which otherwise is practically impossible to achieve. A process-based crop simulation model is used in the system to ensure that climate information is captured, and this provides the capacity to deliver a mid-season yield forecast for national planning and policy for rice. Good agreement between SAR-based yield and crop-cut-based yield and official yield statistics and ensuring efficiency of the processing suggest that the system is a promising solution for the needed timely information on rice yield for application in food security and policies, climate disaster management, and crop insurance programs.

Full Article
ចំណងជើង:
Retention of green colour of tomatoes marketed as a green vegetable at ambient conditions in Cambodia with modified atmosphere storage and fumigation with 1.methylcyclopropene (1.MCP) by Sonnthida, S., R. B. H. Wills, V. V. V. Ku and S. Newman (2018). Fruits 73(5): 265-282.
បរិយាយ:
 Abstract

Introduction - Unripe, green tomatoes are marketed in Cambodia but have a short market life due to rapid ripening under tropical temperatures and the unavailability of refrigerated technology. This paper examines the potential for storage in modified atmospheres (MA) and/or fumigation with 1-MCP to extend the green life of tomatoes held at ambient tropical conditions. Materials and methods - Laboratory studies were conducted in Australia at 25 °C with 'Neang Pich' tomatoes to determine the optimum conditions for fumigation with 1-MCP and controlled atmospheres (CA) to delay loss of green colour. A commercial polyethylene film bag was identified to generate the desired atmosphere and field trials with the bag were then conducted in Cambodia under ambient conditions (25 to 35 °C) to determine the extension in green life of 'Mongal' and 'Plai Bi' tomatoes. Results and discussion - Maximum retention of green life was achieved either by fumigation with 1 ΜL L⁻¹ 1-MCP for 1 h, or by storage in 5% oxygen and 10% carbon dioxide, but no cumulative benefit combining the two treatments was observed. MA storage was considered the most viable technology in Cambodia and field trials in Cambodia found the green life increased from the 2-3 days when held in air to 7-9 days in the MA bag. Conclusions - Use of MA with a plastic bag offers an easy to implement technology for Cambodian farmers to delay the loss of green life of tomatoes and thereby greatly increase marketing options.

Full Article
keyword:
N/A
 Abstract

Introduction - Unripe, green tomatoes are marketed in Cambodia but have a short market life due to rapid ripening under tropical temperatures and the unavailability of refrigerated technology. This paper examines the potential for storage in modified atmospheres (MA) and/or fumigation with 1-MCP to extend the green life of tomatoes held at ambient tropical conditions. Materials and methods - Laboratory studies were conducted in Australia at 25 °C with 'Neang Pich' tomatoes to determine the optimum conditions for fumigation with 1-MCP and controlled atmospheres (CA) to delay loss of green colour. A commercial polyethylene film bag was identified to generate the desired atmosphere and field trials with the bag were then conducted in Cambodia under ambient conditions (25 to 35 °C) to determine the extension in green life of 'Mongal' and 'Plai Bi' tomatoes. Results and discussion - Maximum retention of green life was achieved either by fumigation with 1 ΜL L⁻¹ 1-MCP for 1 h, or by storage in 5% oxygen and 10% carbon dioxide, but no cumulative benefit combining the two treatments was observed. MA storage was considered the most viable technology in Cambodia and field trials in Cambodia found the green life increased from the 2-3 days when held in air to 7-9 days in the MA bag. Conclusions - Use of MA with a plastic bag offers an easy to implement technology for Cambodian farmers to delay the loss of green life of tomatoes and thereby greatly increase marketing options.

Full Article
ចំណងជើង:
A diagnostic on-farm survey of the potential of seed drill and transplanter for mechanised rice establishment in Central Laos and Southern Cambodia by Xangsayasane, P., S. Phongchanmisai, C. Vuthea, M. Ouk, C. Bounphanousay, J. Mitchell and S. Fukai (2018). Plant Production Science: 1-11.
បរិយាយ:
 Abstract

Due to labour shortages in rural areas, traditional manual transplanting is often no longer feasible and alternative rice establishment methods are required in Central Laos and Southern Cambodia. The work reported here evaluated the potential of a seed drill and transplanter by comparing yield of over 200 crops established by different methods including broadcasting in farmer’s fields under their management in 3 seasons in Laos. In Cambodia, yield of rice established by drill planting was compared with farmers’ practice by broadcasting in two early wet seasons. When mechanised and manual establishment methods were compared in each of 10 farms in the same season in Laos, drilled crops produced slightly higher yield compared with manual planting. Similarly in Cambodia, the technology package including drill produced slightly higher yield and higher gross margin despite lower plant density than that of the farmer practice based on broadcasting. On the other hand, mean yield established using drill was 26% lower than manually transplanted crops across all seasons and villages in Laos, indicating that possibly drills were used in fields unsuitable to them. Mean yield established using transplanter across all fields was 16% lower than manually transplanted crops. Hill density of crops established from transplanter was lower than that from manual transplanting, and yield increased with increased hill density. The labour requirement and hence establishment cost were greatly reduced compared to manual transplanting. The results show the economic advantage of mechanised rice establishment particularly of seed drills.

Full Article
keyword:
N/A
 Abstract

Due to labour shortages in rural areas, traditional manual transplanting is often no longer feasible and alternative rice establishment methods are required in Central Laos and Southern Cambodia. The work reported here evaluated the potential of a seed drill and transplanter by comparing yield of over 200 crops established by different methods including broadcasting in farmer’s fields under their management in 3 seasons in Laos. In Cambodia, yield of rice established by drill planting was compared with farmers’ practice by broadcasting in two early wet seasons. When mechanised and manual establishment methods were compared in each of 10 farms in the same season in Laos, drilled crops produced slightly higher yield compared with manual planting. Similarly in Cambodia, the technology package including drill produced slightly higher yield and higher gross margin despite lower plant density than that of the farmer practice based on broadcasting. On the other hand, mean yield established using drill was 26% lower than manually transplanted crops across all seasons and villages in Laos, indicating that possibly drills were used in fields unsuitable to them. Mean yield established using transplanter across all fields was 16% lower than manually transplanted crops. Hill density of crops established from transplanter was lower than that from manual transplanting, and yield increased with increased hill density. The labour requirement and hence establishment cost were greatly reduced compared to manual transplanting. The results show the economic advantage of mechanised rice establishment particularly of seed drills.

Full Article


ចំណងជើង:
របាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ២០១៥-២០១៦
បរិយាយ:

keyword:
N/Aចំណងជើង:
របាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ២០១៦-២០១៧
បរិយាយ:

keyword:
N/Aចំណងជើង:
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់វិទ្យាស្ថានក្រោមការដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណតិ្តទី៥
បរិយាយ:
 
keyword:
N/A
 
Copyrights © 2019 by CARDI - CARDI . All rights reserved.