ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
សៀវភៅនិងអត្ថបទបោះពុម្ពដោយកាឌី
ចំណងជើង:
Retransformation of Marker-Free Potato for Enhanced Resistance Against Fungal Pathogens by Pyramiding Chitinase and Wasabi Defensin Genes, by Raham Sher Khan, Nader Ahmed Darwish, Bushra Khattak, Valentine Otang Ntui, Kynet Kong, Kazuki Shimomae, Ikuo Nakamura, Masahiro Mii, Mol Biotechnol DOI 10.1007/s12033-014-9760-2
បរិយាយ:

Abstract

Multi-auto-transformation vector system has been one of the strategies to produce marker-free transgenic plants without using selective chemicals and plant growth regulators and thus facilitating transgene stacking. In the study reported here, retransformation was carried out in marker-free transgenic potato CV. May Queen containing ChiC gene (isolated from Streptomyces griseus strain HUT 6037) with wasabi defensin (WD) gene (isolated from Wasabia japonica) to pyramid the two disease resistant genes. Molecular analyses of the developed shoots confirmed the existence of both the genes of interest (ChiC and WD) in transgenic plants. Co-expression of the genes was confirmed by RT-PCR, northern blot, and western blot analyses. Disease resistance assay of in vitro plants showed that the transgenic lines co-expressing both the ChiC and WD genes had higher resistance against the fungal pathogens, Fusarium oxysporum (Fusarium wilt) and Alternaria solani (early blight) compared to the non-transformed control and the transgenic lines expressing either of the ChiC or WD genes. The disease resistance potential of the transgenic plants could be increased by transgene stacking or multiple transformations.

Full Article
 

keyword:
Retransformation, MAT vector, Genestacking, Fusarium oxysporum, Alternaria solani, Potato

Abstract

Multi-auto-transformation vector system has been one of the strategies to produce marker-free transgenic plants without using selective chemicals and plant growth regulators and thus facilitating transgene stacking. In the study reported here, retransformation was carried out in marker-free transgenic potato CV. May Queen containing ChiC gene (isolated from Streptomyces griseus strain HUT 6037) with wasabi defensin (WD) gene (isolated from Wasabia japonica) to pyramid the two disease resistant genes. Molecular analyses of the developed shoots confirmed the existence of both the genes of interest (ChiC and WD) in transgenic plants. Co-expression of the genes was confirmed by RT-PCR, northern blot, and western blot analyses. Disease resistance assay of in vitro plants showed that the transgenic lines co-expressing both the ChiC and WD genes had higher resistance against the fungal pathogens, Fusarium oxysporum (Fusarium wilt) and Alternaria solani (early blight) compared to the non-transformed control and the transgenic lines expressing either of the ChiC or WD genes. The disease resistance potential of the transgenic plants could be increased by transgene stacking or multiple transformations.

Full Article
 

ចំណងជើង:
RNAi-Mediated Resistance to Cucumber Mosaic Virus (CMV) in Genetically Engineered Tomato, by Valentine Otang Ntui, Kynet Kong, Pejman Azadi, Raham Sher Khan, Dong Poh Chin, Tomoko Igawa, Masahiro Mii, Ikuo Nakamura. American Journal of Plant Sciences, 2014, 5, 554-572
បរិយាយ:
Abstract
Cucumber  mosaic  virus  is  one  of  the  most  constraints  to  the  production  of  tomato and  other vegetable crops worldwide. Here, we generated an RNAi construct containing inverted repeat of  1138  bp  fragment  of  a  partial  replicase  gene  of  CMV-O  and  used  it  to  produce  transgenic tomato plants expressing CMV-specific dsRNA of the replicase gene. Inoculation of transgenic plants  with  CMV  strain  O  discriminated  three  categories  of  plants: plants  that  showed  com- plete resistance, which were free of symptoms; highly resistant plants, which had mild symp- toms,  but  later  recovered  because  new  leaves  that  emerged  were  free  of  symptoms;  and  sus- ceptible  plants,  which  showed  severe  symptoms  similar  to  wild-type  plants.  The  completely resistant lines were selected and challenged with a closely related strain, CMV-Y. Interestingly, the transgenic plant lines either remained immune or showed high levels of resistance to the strain.  No virus  could  be  detected  in  uninoculated  new  leaves  of  the  resistant  lines  after RT-PCR  and  Dot  immunobinding  assay  (DIBA)  analyses.  We  could  show  that  the  resistance  is correlated with  post-transcriptional  gene  silencing  because  of  the  production  of  transgenic specific siRNA.

Full Article
 
keyword:
CMV; dsRNA; PTGS; Replicase Gene; RNAi; Tomato
Abstract
Cucumber  mosaic  virus  is  one  of  the  most  constraints  to  the  production  of  tomato and  other vegetable crops worldwide. Here, we generated an RNAi construct containing inverted repeat of  1138  bp  fragment  of  a  partial  replicase  gene  of  CMV-O  and  used  it  to  produce  transgenic tomato plants expressing CMV-specific dsRNA of the replicase gene. Inoculation of transgenic plants  with  CMV  strain  O  discriminated  three  categories  of  plants: plants  that  showed  com- plete resistance, which were free of symptoms; highly resistant plants, which had mild symp- toms,  but  later  recovered  because  new  leaves  that  emerged  were  free  of  symptoms;  and  sus- ceptible  plants,  which  showed  severe  symptoms  similar  to  wild-type  plants.  The  completely resistant lines were selected and challenged with a closely related strain, CMV-Y. Interestingly, the transgenic plant lines either remained immune or showed high levels of resistance to the strain.  No virus  could  be  detected  in  uninoculated  new  leaves  of  the  resistant  lines  after RT-PCR  and  Dot  immunobinding  assay  (DIBA)  analyses.  We  could  show  that  the  resistance  is correlated with  post-transcriptional  gene  silencing  because  of  the  production  of  transgenic specific siRNA.

Full Article
 
ចំណងជើង:
Synthetic chitinase gene driven by root-specific LjNRT2 and AtNRT2.1 promoters confers resistance to Fusarium oxysporum in transgenic tobacco and tomato, by Kynet Kong, So Makabe, Valentine Otang Ntui, Raham Sher Khan, Ikuo Nakamura. Plant Biotechnol Rep DOI 10.1007/s11816-013-0303-2
បរិយាយ:

Abstract

Fusarium wilt is a soil-borne disease causing substantial yield losses in various crops and vegetables. We have previously reported the synthetic chitinase (NIC) gene (1.2 kb), in which codon usage of fungus, replaced with that of plant, conferred resistance against Botrytis cinerea. In this study, the NIC or GUS gene was linked to two root-specific promoters, LjNRT2 or AtNRT2.1 (nitrate transporter 2), derived from Lotus japonica and Arabidopsis thaliana, respectively. Transgenic tobacco lines expressing LjNRT2-GUS and LjNRT2-NIC, and tomato lines expressing AtNRT2.1-NIC, were produced by Agrobacterium-mediated transformation. GUS histochemical staining was observed in vascular regions of the roots but was conspicuously absent in the leaves of transgenic plants. Western blot analysis showed the production of NIC proteins in the roots but not in the leaves of transgenic tobacco and tomato lines. These results indicate that LjNRT2 and AtNRT2.1 promoters expressed transgenes in a root-specific manner. When in vitro whole plant resistance assay against Fusarium oxysporum was conducted, transgenic plants showed increased levels of resistance compared to non-transgenic plants. Antifungal activities of the root extract against spore germination of F. oxysporum showed lower CFU (colony-forming unit) than those of the leaf extract. Root colonization assay against F. oxysporum showed much lower CFU values in the roots of transgenic plants than in those of non-transgenic plants. These results suggest that NIC gene triggered by the root-specific promoters successfully expressed only in the roots and conferred increased levels of resistance against the root pathogen, F. oxysporum.

Full article

keyword:
Biosafety. Fusarium oxysporum. Root colonization. Root-specific promoter. Soil borne disease. Synthetic chitinase gene

Abstract

Fusarium wilt is a soil-borne disease causing substantial yield losses in various crops and vegetables. We have previously reported the synthetic chitinase (NIC) gene (1.2 kb), in which codon usage of fungus, replaced with that of plant, conferred resistance against Botrytis cinerea. In this study, the NIC or GUS gene was linked to two root-specific promoters, LjNRT2 or AtNRT2.1 (nitrate transporter 2), derived from Lotus japonica and Arabidopsis thaliana, respectively. Transgenic tobacco lines expressing LjNRT2-GUS and LjNRT2-NIC, and tomato lines expressing AtNRT2.1-NIC, were produced by Agrobacterium-mediated transformation. GUS histochemical staining was observed in vascular regions of the roots but was conspicuously absent in the leaves of transgenic plants. Western blot analysis showed the production of NIC proteins in the roots but not in the leaves of transgenic tobacco and tomato lines. These results indicate that LjNRT2 and AtNRT2.1 promoters expressed transgenes in a root-specific manner. When in vitro whole plant resistance assay against Fusarium oxysporum was conducted, transgenic plants showed increased levels of resistance compared to non-transgenic plants. Antifungal activities of the root extract against spore germination of F. oxysporum showed lower CFU (colony-forming unit) than those of the leaf extract. Root colonization assay against F. oxysporum showed much lower CFU values in the roots of transgenic plants than in those of non-transgenic plants. These results suggest that NIC gene triggered by the root-specific promoters successfully expressed only in the roots and conferred increased levels of resistance against the root pathogen, F. oxysporum.

Full article

ចំណងជើង:
Transgenic accumulation of a defective cucumber mosaic virus (CMV) replicase derived double stranded RNA modulates plant defence against CMV strains O and Y in potato, by Ntui VO, Kynet K, Azadi P, Khan RS, Chin DP, Nakamura I, Mii M. Transgenic Res DOI 10.1007/s11248-013-9721-8
បរិយាយ:

Abstract

Cucumber mosaic virus is an important plant pathogen with a broad host range encompassing many plant species. This study demonstrates the production of transgenic potato lines exhibiting complete resistance to cucumber mosaic virus strain O and Y by post transcriptional gene silencing. Two constructs were used, one, pEKH2IN2CMVai, contains inverted repeat of 1,138 bp fragment of a defective CMV replicase gene derived from RNA2 of cucumber mosaic virus strain O (CMV-O), while the other, TRV-based VIGS vector (pTRV2CMVai), contains the same fragment of the replicase gene, but without inverted repeat. These constructs were used to produce transgenic potato lines of cultivar 'Danshaku', a susceptible genotype to CMV. Transgenic lines derived from pEKH2IN2CMVai accumulated small interfering RNA (siRNA) before and after virus challenge, whereas those derived from pTRV2CMVai showed siRNA expression after virus challenge. When transgenic lines were challenged with CMV-O or CMV-Y, four lines exhibited complete (100%) resistance to both strains, whereas the other lines had high levels of resistance. Infectivity of CMV-O was lower than that of CMV-Y in the highly resistant plants. There were no significant differences with regard to resistance between plants derived from pEKH2IN2CMVai and those obtained from pTRV2CMVai. The presence of CMV-specific siRNA in the resistant phenotypes indicates that the resistance was acquired through RNA silencing.

Full article

 

keyword:
dsRNA. PTGS. Replicase gene. siRNA. Solanum tuberosum. Virus induced gene silencing

Abstract

Cucumber mosaic virus is an important plant pathogen with a broad host range encompassing many plant species. This study demonstrates the production of transgenic potato lines exhibiting complete resistance to cucumber mosaic virus strain O and Y by post transcriptional gene silencing. Two constructs were used, one, pEKH2IN2CMVai, contains inverted repeat of 1,138 bp fragment of a defective CMV replicase gene derived from RNA2 of cucumber mosaic virus strain O (CMV-O), while the other, TRV-based VIGS vector (pTRV2CMVai), contains the same fragment of the replicase gene, but without inverted repeat. These constructs were used to produce transgenic potato lines of cultivar 'Danshaku', a susceptible genotype to CMV. Transgenic lines derived from pEKH2IN2CMVai accumulated small interfering RNA (siRNA) before and after virus challenge, whereas those derived from pTRV2CMVai showed siRNA expression after virus challenge. When transgenic lines were challenged with CMV-O or CMV-Y, four lines exhibited complete (100%) resistance to both strains, whereas the other lines had high levels of resistance. Infectivity of CMV-O was lower than that of CMV-Y in the highly resistant plants. There were no significant differences with regard to resistance between plants derived from pEKH2IN2CMVai and those obtained from pTRV2CMVai. The presence of CMV-specific siRNA in the resistant phenotypes indicates that the resistance was acquired through RNA silencing.

Full article

 

ចំណងជើង:
Transgenic tobacco and tomato plants expressing Wasabi defensin genes driven by root-specifc LjNRT2 and AtNRT2.1 promoters confer resistance against Fusarium oxysporum, by Kynet Kong, Valentine Otang Ntui, So Makabe, Raham Sher Khan, Masahiro Mii, Ikuo Nakamura. Plant Biotechnology Vol. 31 (2014) No. 2 p. 89-96
បរិយាយ:
Abstract
Antifungal peptides are a potential group of defense molecules that have been utilized to develop resistance to various plant pathogens. Wasabi defensin (WD) gene (0.5 kb) consists of cysteine-rich peptides that show potent growth inhibition of pathogenic filamentous fungi, such as Botrytis cinerea. Under regulation by the root-specific LjNRT2 or AtNRT2.1 promoter, WD gene was expressed in the roots of transgenic tobacco and tomato plants by Agrobacterium-mediated transformation. The regenerated plants showed stable integration of the transgene, with different insertion sites, and the transgene was expressed in the root tissues but not in the leaf tissues. This result confirmed that WD protein accumulated only in the roots of transgenic plants. In a bioassay for resistance to Fusarium oxysporum, all transgenic plants showed increased resistance to the fungus as compared to non-transformed plants. Protein extracts from root and leaf tissues were assayed for antifungal activity and the activity was express as the number of colonies formed per cm2 (CFU cm−2). The CFU values of the root and leaf extracts of control plants did not show significant differences. In contrast, the CFU values of the root extracts of the transgenic plants were significantly lower than those of the leaf extracts and much lower than those of control. These results suggest that LjNRT2 and AtNRT2.1 promoters triggered the antifungal gene expression in the roots and conferred increased resistance to the root pathogen F. oxysporum. In the view of bio-safety, the root-specific expression of the transgene is desirable because the roots of tomato are not edible.

 Full article
keyword:
Bio-safety, Fusarium wilt, root colonization assay, root-specific promoter, soil-borne disease
Abstract
Antifungal peptides are a potential group of defense molecules that have been utilized to develop resistance to various plant pathogens. Wasabi defensin (WD) gene (0.5 kb) consists of cysteine-rich peptides that show potent growth inhibition of pathogenic filamentous fungi, such as Botrytis cinerea. Under regulation by the root-specific LjNRT2 or AtNRT2.1 promoter, WD gene was expressed in the roots of transgenic tobacco and tomato plants by Agrobacterium-mediated transformation. The regenerated plants showed stable integration of the transgene, with different insertion sites, and the transgene was expressed in the root tissues but not in the leaf tissues. This result confirmed that WD protein accumulated only in the roots of transgenic plants. In a bioassay for resistance to Fusarium oxysporum, all transgenic plants showed increased resistance to the fungus as compared to non-transformed plants. Protein extracts from root and leaf tissues were assayed for antifungal activity and the activity was express as the number of colonies formed per cm2 (CFU cm−2). The CFU values of the root and leaf extracts of control plants did not show significant differences. In contrast, the CFU values of the root extracts of the transgenic plants were significantly lower than those of the leaf extracts and much lower than those of control. These results suggest that LjNRT2 and AtNRT2.1 promoters triggered the antifungal gene expression in the roots and conferred increased resistance to the root pathogen F. oxysporum. In the view of bio-safety, the root-specific expression of the transgene is desirable because the roots of tomato are not edible.

 Full article
ចំណងជើង:
Transgenic Tobacco Lines Expressing Defective CMV Replicase-Derived dsRNA Are Resistant to CMV-O and CMV-Y, by Valentine Otang Ntui, Kong Kynet, Raham Sher Khan, Mari Ohara, Yasuko Goto, Manabu Watanabe, Masanobu Fukami, Ikuo Nakamura, Masahiro Mii. Mol Biotechnol DOI 10.1007/s12033-013-9681-5
បរិយាយ:

Abstract

Cucumber mosaic virus (CMV) is a tripartite, positive sense RNA virus causing infections and yield losses to many plant species. Here, we generated a construct containing inverted repeat of 1,793 bp fragment of defective CMV replicase gene derived from RNA2 of cucumber mosaic virus strain O (CMV-O). The replicase gene was modified by deleting a 9 bp region between nucleotides 1909–1918. This caused a deletion in the active centre motif of polymerases, producing defective translated product 9 nucleotides shorter than the full length protein. The RNAi construct containing inverted repeat of the defective gene was used to produce transgenic tobacco lines expressing CMV-derived double-stranded RNA via Agrobacterium-mediated transformation. Of the four transgenic lines inoculated with CMV-O or CMV-Y in vitro and ex vivo, three lines (T1, T4 and T5) showed immunity to both strains of CMV as no symptoms were detected, whereas one line (T7) exhibited high resistance with mild symptoms limited to inoculation portions. No virus could be detected in uninoculated new leaves of the transgenic lines after RT-PCR and Dot-immunobinding assay analyses. Small interfering RNAs present in transgenic lines before and after virus challenge indicates that the resistance was acquired through RNA silencing.

Full article
 

keyword:
CMV dsRNA PTGS Replicase gene RNAi

Abstract

Cucumber mosaic virus (CMV) is a tripartite, positive sense RNA virus causing infections and yield losses to many plant species. Here, we generated a construct containing inverted repeat of 1,793 bp fragment of defective CMV replicase gene derived from RNA2 of cucumber mosaic virus strain O (CMV-O). The replicase gene was modified by deleting a 9 bp region between nucleotides 1909–1918. This caused a deletion in the active centre motif of polymerases, producing defective translated product 9 nucleotides shorter than the full length protein. The RNAi construct containing inverted repeat of the defective gene was used to produce transgenic tobacco lines expressing CMV-derived double-stranded RNA via Agrobacterium-mediated transformation. Of the four transgenic lines inoculated with CMV-O or CMV-Y in vitro and ex vivo, three lines (T1, T4 and T5) showed immunity to both strains of CMV as no symptoms were detected, whereas one line (T7) exhibited high resistance with mild symptoms limited to inoculation portions. No virus could be detected in uninoculated new leaves of the transgenic lines after RT-PCR and Dot-immunobinding assay analyses. Small interfering RNAs present in transgenic lines before and after virus challenge indicates that the resistance was acquired through RNA silencing.

Full article
 

ចំណងជើង:
Nutrient balances for cassava cultivation in Kampong Cham province in Northeast Cambodia, by Sopheap, U Patanothai, A Aye, Tin Maung , U. Sopheap et al. / International Journal of Plant Production (2012) 6(1): 37-58
បរិយាយ:
Abstract
In Cambodia, cassava is mostly grown with little or no fertilizer inputs, but the magnitudes of nutrient balances are not known. This study was conducted to assess nutrient balances for cassava cultivation in Kampong Cham province in Northeast Cambodia. Forty-five households in four cassava production zones were interviewed in relation to their cultural practices and crop residue management, upon which sources of nutrient inputs and outputs were based. Chemical fertilizer, manure, planting materials and rainfall were the defined inputs, while cassava roots and stumps were the outputs. Crop cutting was undertaken in the cassava fields of the 45 households to obtain weights of roots and other plant parts. Nutrient balances were calculated for the individual fields based on nutrient contents of the component sources obtained from the literatures. The results showed negative balances for all the nutrients evaluated. The imbalances were most serious for N, K and Ca with the averages of -64.45 kg N, -52.83 kg K and -10.83 kg Ca ha-1, but were less serious for P and Mg with the averages of -2.85 kg P and -7.20 kg Mg ha-1. These negative balances were the consequence of low nutrient inputs in current practices where only a few farmers applied low rates of chemical fertilizer or manure. Continued use of current practices will threaten the sustainability of cassava production in Cambodia. For long term productivity of the crop, the application of organic manures together with lime and chemical fertilizers high in N and K is recommended.

Full Article
keyword:
Soil nutrients; Agricultural sustainability; Soil fertility management; Cassava fertilization; Long-term productivity.
Abstract
In Cambodia, cassava is mostly grown with little or no fertilizer inputs, but the magnitudes of nutrient balances are not known. This study was conducted to assess nutrient balances for cassava cultivation in Kampong Cham province in Northeast Cambodia. Forty-five households in four cassava production zones were interviewed in relation to their cultural practices and crop residue management, upon which sources of nutrient inputs and outputs were based. Chemical fertilizer, manure, planting materials and rainfall were the defined inputs, while cassava roots and stumps were the outputs. Crop cutting was undertaken in the cassava fields of the 45 households to obtain weights of roots and other plant parts. Nutrient balances were calculated for the individual fields based on nutrient contents of the component sources obtained from the literatures. The results showed negative balances for all the nutrients evaluated. The imbalances were most serious for N, K and Ca with the averages of -64.45 kg N, -52.83 kg K and -10.83 kg Ca ha-1, but were less serious for P and Mg with the averages of -2.85 kg P and -7.20 kg Mg ha-1. These negative balances were the consequence of low nutrient inputs in current practices where only a few farmers applied low rates of chemical fertilizer or manure. Continued use of current practices will threaten the sustainability of cassava production in Cambodia. For long term productivity of the crop, the application of organic manures together with lime and chemical fertilizers high in N and K is recommended.

Full Article


ចំណងជើង:
ស្មៅចង្រៃនៃដំណាំស្រូវ នៅអាស៊ី
បរិយាយ:

ការរុករានពីស្មៅចង្រៃមកលើផលដំណាំគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់កសិករគ្រប់ៗរូប។​ ដោយភាពស្រដៀងគ្នានៃ​ប្រព័ន្ធផលិត​កម្ម​ដំណាំ​ស្រូវ ជារឿយៗ​កសិករ​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​តែង​តែ​ប្រ​ឈម​ជា​មួយ​ប្រភេទ​ស្មៅ​ចង្រៃ​តូចៗ​ដដែលៗ​ឬ​ស្រដៀង​ៗ​​គ្នា។​​​ ពូជ​ស្មៅ​ចង្រៃ​ទាំង​នេះ​មាន​ទំហំ​តូច​ក៏​ពិត​មែន ប៉ុន្តែ​មាន​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង​នៅ​ពេល​វា​ដុះ​រួម​គ្នា​ជា​ច្រើន ដែល​បង្ក​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ពូជ​ស្មៅ​អាក្រក់​ជាង​គេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​ជា​ច្រើន​ផង​ដែរ។ នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​មគ្គទេសក៍​នេះ យើង​បាន​ព្យាយាម​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ជាក់​ស្តែង​អំពី​ប្រភេទ​ស្មៅ​ចង្រៃ​នៅ​ក្នុង​ស្រែ​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​នៅ​តំបន់​អាស៊ី រួម​ទាំង​ព័ត៌មាន​អំពី​រុក្ខវិទ្យា បរិស្ថាន​វិទ្យា ភាព​ធន់​ទ្រាំ​ទៅ​នឹង​ថ្នាំ​សម្លាប់​ស្មៅ​និង​ការ​កម្ចាត់​តាម​វិធីសាស្រ្ត​ដាំដុះ ជា​លក្ខណៈ​អត្ថបទ​ខ្លីៗ​ដែល​អាច​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់។​ លើស​ពីនេះ​ទៅ​ទៀត យើង​ក៏​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ជា​រូបភាព​ដើម្បី​ឲ្យ​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​និង​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​អំពី​អត្តសញ្ញាណ​នៃ​ស្មៅ​ចង្រៃ​នីមួយៗ​ផងដែរ។

keyword:
N/A

ការរុករានពីស្មៅចង្រៃមកលើផលដំណាំគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់កសិករគ្រប់ៗរូប។​ ដោយភាពស្រដៀងគ្នានៃ​ប្រព័ន្ធផលិត​កម្ម​ដំណាំ​ស្រូវ ជារឿយៗ​កសិករ​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​តែង​តែ​ប្រ​ឈម​ជា​មួយ​ប្រភេទ​ស្មៅ​ចង្រៃ​តូចៗ​ដដែលៗ​ឬ​ស្រដៀង​ៗ​​គ្នា។​​​ ពូជ​ស្មៅ​ចង្រៃ​ទាំង​នេះ​មាន​ទំហំ​តូច​ក៏​ពិត​មែន ប៉ុន្តែ​មាន​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង​នៅ​ពេល​វា​ដុះ​រួម​គ្នា​ជា​ច្រើន ដែល​បង្ក​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ពូជ​ស្មៅ​អាក្រក់​ជាង​គេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​ជា​ច្រើន​ផង​ដែរ។ នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​មគ្គទេសក៍​នេះ យើង​បាន​ព្យាយាម​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ជាក់​ស្តែង​អំពី​ប្រភេទ​ស្មៅ​ចង្រៃ​នៅ​ក្នុង​ស្រែ​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​នៅ​តំបន់​អាស៊ី រួម​ទាំង​ព័ត៌មាន​អំពី​រុក្ខវិទ្យា បរិស្ថាន​វិទ្យា ភាព​ធន់​ទ្រាំ​ទៅ​នឹង​ថ្នាំ​សម្លាប់​ស្មៅ​និង​ការ​កម្ចាត់​តាម​វិធីសាស្រ្ត​ដាំដុះ ជា​លក្ខណៈ​អត្ថបទ​ខ្លីៗ​ដែល​អាច​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់។​ លើស​ពីនេះ​ទៅ​ទៀត យើង​ក៏​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ជា​រូបភាព​ដើម្បី​ឲ្យ​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​និង​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​អំពី​អត្តសញ្ញាណ​នៃ​ស្មៅ​ចង្រៃ​នីមួយៗ​ផងដែរ។ចំណងជើង:
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១
បរិយាយ:
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី)​ មានសេចក្តីរីករាយក្នុងការបង្ហាញនូវរបាយ​ការណ៍​ស្រាវជ្រាវប្រចាំឆ្នាំ២០១១ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន​ដល់អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការងារស្រាវជ្រាវ​និងផលិត​កម្មដំណាំ​កសិកម្ម។របាយការណ៍នេះបង្ហាញនូវសកម្មភាពការងារស្រាវជ្រាវនិងសមិទ្ធផលចម្បងៗរបស់ (១)ការិយាល័យរុក្ខជម្រើសវិទ្យា (២)ការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រដី​និងទឹក​ (៣)​ការិយាល័យការពារដំណាំ (៤)​ការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម (៥)​ការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម (៦)ការិយាល័យក្សេត្រវិទ្យា​និងប្រព័ន្ធ​​កសិកម្ម​ និង(៧)​មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនិងព័ត៌មាន ព្រមទាំងការិយាល័យពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែរ
keyword:
N/A
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី)​ មានសេចក្តីរីករាយក្នុងការបង្ហាញនូវរបាយ​ការណ៍​ស្រាវជ្រាវប្រចាំឆ្នាំ២០១១ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន​ដល់អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការងារស្រាវជ្រាវ​និងផលិត​កម្មដំណាំ​កសិកម្ម។របាយការណ៍នេះបង្ហាញនូវសកម្មភាពការងារស្រាវជ្រាវនិងសមិទ្ធផលចម្បងៗរបស់ (១)ការិយាល័យរុក្ខជម្រើសវិទ្យា (២)ការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រដី​និងទឹក​ (៣)​ការិយាល័យការពារដំណាំ (៤)​ការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម (៥)​ការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម (៦)ការិយាល័យក្សេត្រវិទ្យា​និងប្រព័ន្ធ​​កសិកម្ម​ និង(៧)​មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនិងព័ត៌មាន ព្រមទាំងការិយាល័យពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែរ


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវ ផ្ការំដួលប្រាំង
បរិយាយ:

ពូជស្រូវ ”ផ្ការំដួលប្រាំង” ជាពូជស្រូវប្រកាន់រដូវខ្សោយ ដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ
និងផ្សព្វផ្សាយជូនកសិករប្រើប្រាស់ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៏
កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នាដើមឆ្នាំ២០១៥។ 

ពូជស្រូវ ”
ផ្ការំដួលប្រាំង” ជាពូជស្រូវដែលបានសម្រិតសម្រាំងតាមវិធីសាស្ត្រ
ជម្រើសឯកត្តៈ ពីពូជស្រូវផ្ការំដួលចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦ សំដៅឲ្យកសិករមាន
លទ្ធភាពដាំដុះពូជស្រូវដែលមានគុណភាពប្រណីតនិងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងរដូវប្រាំង។

 

keyword:
N/A

ពូជស្រូវ ”ផ្ការំដួលប្រាំង” ជាពូជស្រូវប្រកាន់រដូវខ្សោយ ដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ
និងផ្សព្វផ្សាយជូនកសិករប្រើប្រាស់ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៏
កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នាដើមឆ្នាំ២០១៥។ 

ពូជស្រូវ ”
ផ្ការំដួលប្រាំង” ជាពូជស្រូវដែលបានសម្រិតសម្រាំងតាមវិធីសាស្ត្រ
ជម្រើសឯកត្តៈ ពីពូជស្រូវផ្ការំដួលចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦ សំដៅឲ្យកសិករមាន
លទ្ធភាពដាំដុះពូជស្រូវដែលមានគុណភាពប្រណីតនិងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងរដូវប្រាំង។

 

Copyrights © 2018 by CARDI - CARDI . All rights reserved.