ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
បណ្ណាល័យកាឌី
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
ចំណងជាខ្មែរ
Keyword:
N/A
Imprint:
Imprint
Call Number:
N/A
បរិយាយ:
សេចក្តីអធិប្បាយជា ខ្មែរ
keyword:
N/A
សេចក្តីអធិប្បាយជា ខ្មែរ
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Khmer
Keyword:
Technical Assistance; Economic Assistance; Foreign Aid; Capacity Developmen; Cambodia
Imprint:
Imprint
Call Number:
338.91/GOD-E
បរិយាយ:
 Khmer desc
keyword:
Technical Assistance; Economic Assistance; Foreign Aid; Capacity Developmen; Cambodia
 Khmer desc
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Community Action; Social Development; Rural Development; Unicef; Cambodia
Imprint:
Imprint
Call Number:
361.8/TEN-K
បរិយាយ:
 
keyword:
Community Action; Social Development; Rural Development; Unicef; Cambodia
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Community Action; Social Development; Rural Development; Unicef; Cambodia
Imprint:
Imprint
Call Number:
361.8/TEN-E
បរិយាយ:
 
keyword:
Community Action; Social Development; Rural Development; Unicef; Cambodia
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Economics; Economic Reform; Development- Cambodia; Cambodia
Imprint:
Imprint
Call Number:
338.19/KAN-K
បរិយាយ:
 
keyword:
Economics; Economic Reform; Development- Cambodia; Cambodia
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Economics; Economic Reform; Development- Cambodia; Cambodia
Imprint:
Imprint
Call Number:
330/KAN-E.
បរិយាយ:
 
keyword:
Economics; Economic Reform; Development- Cambodia; Cambodia
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
aa khmer
Keyword:
Aid; Development Assistance; Assistance; International Assistance; Cambodia
Imprint:
Imprint
Call Number:
338.91/MCA-K
បរិយាយ:
 aa desc khmer
keyword:
Aid; Development Assistance; Assistance; International Assistance; Cambodia
 aa desc khmer
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Aid; Development Assistance; Assistance; International Assistance; Cambodia
Imprint:
Imprint
Call Number:
338.91/MCA
បរិយាយ:
 
keyword:
Aid; Development Assistance; Assistance; International Assistance; Cambodia
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Price Levels; Price Index; Index; Consumer Price Index; Cambodia
Imprint:
Imprint
Call Number:
338.528/KAN-E
បរិយាយ:
 
keyword:
Price Levels; Price Index; Index; Consumer Price Index; Cambodia
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Agriculture; Annual Report
Imprint:
Imprint
Call Number:
630/ANN-C
បរិយាយ:
 
keyword:
Agriculture; Annual Report
 
and recycle<>'yes'
         12345...557558         
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.