ចក្ខុវិស៍យ និង បេសកកម្ម
08 - January - 2014

ចក្ខុវិស័យ

ការស្រាវជ្រាវសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកកម្ម

បង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង​ពិពិធកម្ម​ដំណាំ​និង​ធានា​បាន​នូវ​និរន្តភាព​បរិស្ថាន ព្រម​ទាំង​ស្ថេរភាព​​ជីវភាព​​ជនបទ​តាម​រយៈភាព​ជាដៃគូក្នុង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​និង​ការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកទេស​កសិកម្ម។

ទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្ត

បង្កើតនិងជម្រុញការប្រើប្រាស់ឲ្យបានទូលាយនូវបច្ចេកទេសល្អៗដើម្បើគាំទ្រដល់កំណើនវិស័យកសិកម្ម។


អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.