កម្មវិធី
03 - December - 2011

TARGETED PLANTS: Cereal, legume, vegetable, fruit trees, root crops and ornamental plants
 • Germplasm conservation:
  1. Collection and Characterization,
  2. Conservation (In-situ and ex-situ)
  3. Cataloging.
Variety improvement through:
 • Variety development
  1. Conventional breeding,
  2. Hybridization
  3. Molecular breeding and
  4. Genetic engineering.
 • Variety testing
  • Observational trial,
  • Preliminary trial,
  • Advanced trial and
  • On-farm adaptive trial.
 • Seed production
ANALYTICAL LABORATORY
 • Analytical services for grain, fruit, root and plant quality
 • Plant Tissue Culture
 
PBAC2
PBAC1
PBAC4
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.