សមិទ្ធផល
03 - December - 2011

  • ពូជស្រូវចំនួន៣៨ពូជត្រូវបានរំដោះសំរាប់គ្រាប់ក្សេត្របរិស្ថានដំណាំស្រូវ
  • ពូជពោតចំនួន២
  • ពូជសណ្តែកចំនួន៤
  • ពូជប៉េងប៉ោះចំនួន២
  • ពូជស្វាយចំនួន២
  • ពូជឪឡឹកចំនួន២
  • កសារចង់ក្រងសំរាប់ពូជស្រូវដែលបានរំដោះចន្លោះឆ្នាំ១៩៩០ ដល់២០០០
  • សមូហកម្ម និងអភិរក្សស្រូវ និងស្រង៉ែសរុបចំនួនប្រហែល៤០០០បញ្ចឹក និងសំណាកជីវសាស្រ្តស្រូវ១១សំណាក
  • សៀវភៅកាតាឡុកពូជស្រូវសមូលហកម្មចំនួន៣ច្បាប់
  • រក្សាភាពសុទ្ធល្អរបស់ពូជដំណាំដែលរំដោះរួច
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.