ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវរាំងជ័យ
បរិយាយ:
ពូជស្រូវរាំងជ័យ ជាពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នាចុងឆ្នាំ១៩៩៩។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវរាំងជ័យ ជាពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នាចុងឆ្នាំ១៩៩៩។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវសែនពិដោរ
បរិយាយ:
ពូជស្រូវសែនពិដោរ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ​  និងក្រអូប ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយ​
ឲ្យ​កសិករប្រើប្រាស់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ  និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា  នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា
ប្រមាញ់ និងនេសាទ នាដើមឆ្នាំ២០០២ ។

keyword:
N/A
ពូជស្រូវសែនពិដោរ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ​  និងក្រអូប ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយ​
ឲ្យ​កសិករប្រើប្រាស់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ  និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា  នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា
ប្រមាញ់ និងនេសាទ នាដើមឆ្នាំ២០០២ ។ចំណងជើង:
ពូជស្រូវខា១
បរិយាយ:
ពូជស្រូវខា១ ជាពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ  និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់
ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា   នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
នាចុង ឆ្នាំ១៩៩៥។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវខា១ ជាពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ  និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់
ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា   នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
នាចុង ឆ្នាំ១៩៩៥។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវខា២
បរិយាយ:
ពូជស្រូវខា២ ជាពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់
ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា​​  នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
នាចុងឆ្នាំ១៩៩៥។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវខា២ ជាពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់
ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា​​  នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
នាចុងឆ្នាំ១៩៩៥។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវខា៣
បរិយាយ:
ពូជស្រូវខា៣ ជាពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់
ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់  និងនេសាទ
នាចុងឆ្នាំ១៩៩៥។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវខា៣ ជាពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់
ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់  និងនេសាទ
នាចុងឆ្នាំ១៩៩៥។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវខា១១
បរិយាយ:
ពូជស្រូវខា១១ ជាពូជស្រូវប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ  និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ដោយវិ
ទ្យាស្ថាន ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនាចុងឆ្នាំ
១៩៩៧។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវខា១១ ជាពូជស្រូវប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ  និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ដោយវិ
ទ្យាស្ថាន ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនាចុងឆ្នាំ
១៩៩៧។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវ អ៊ីអ៊ែរ៧២
បរិយាយ:
ពូជស្រូវ អ៊ីអ៊ែរ៧២ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើ
ប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេ
សាទ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវ អ៊ីអ៊ែរ៧២ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើ
ប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេ
សាទ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ ។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវ អ៊ីអ៊ែរកេសរ
បរិយាយ:
ពូជស្រូវ អ៊ីអ៊ែរកេសរ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ   និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករ
ប្រើប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និង
នេសាទ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវ អ៊ីអ៊ែរកេសរ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ   និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករ
ប្រើប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និង
នេសាទ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ ។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវគ្រូ
បរិយាយ:
ពូជស្រូវគ្រូ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់
ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវគ្រូ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់
ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ ។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវផ្ការំចេក
បរិយាយ:
ពូជស្រូវផ្ការំចេក ជាពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវមធ្យម និងក្រអូប ដែលបានបញ្ចេញ   និងផ្សព្វផ្សាយ
ឲ្យកសិករ ប្រើប្រាស់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រ
មាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវផ្ការំចេក ជាពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវមធ្យម និងក្រអូប ដែលបានបញ្ចេញ   និងផ្សព្វផ្សាយ
ឲ្យកសិករ ប្រើប្រាស់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រ
មាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.