ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវពពូល
បរិយាយ:
ពូជស្រូវពពូល   ជាពូជស្រូវកណ្តាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ   និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើ
ប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេ
សាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវពពូល   ជាពូជស្រូវកណ្តាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ   និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើ
ប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេ
សាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវរហាត់
បរិយាយ:
ពូជស្រូវ រហាត់ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រា
ស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជានៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវ រហាត់ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រា
ស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជានៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវរំពេ
បរិយាយ:
ពូជស្រូវ រំពេ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវ រំពេ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវល្បីៗ
បរិយាយ:
ពូជស្រូវល្បីៗ
keyword:
N/A
ពូជស្រូវល្បីៗ


ចំណងជើង:
ដីដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា
បរិយាយ:
ដីដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា
keyword:
N/A
ដីដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា


ចំណងជើង:
ប្រព័ន្ធកសិកម្មដោយផ្អែកលើដំណាំស្រូវជាមូលដ្ឋាន
បរិយាយ:
ប្រព័ន្ធកសិកម្មដោយផ្អែកលើដំណាំស្រូវជាមូលដ្ឋាន
keyword:
N/A
ប្រព័ន្ធកសិកម្មដោយផ្អែកលើដំណាំស្រូវជាមូលដ្ឋាន


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវក្រអូបសែនពិដោរ
បរិយាយ:
ពូជស្រូវក្រអូប សែនពីដោរ
keyword:
N/A
ពូជស្រូវក្រអូប សែនពីដោរ


ចំណងជើង:
លក្ខណៈរូបសាស្ត្រនិងប្រព័ន្ធកេ្សត្របរិស្ថាននៃដំណាំស្រូវ
បរិយាយ:
លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធកេ្សត្របរិស្ថាននៃដំណាំស្រូវ
keyword:
N/A
លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធកេ្សត្របរិស្ថាននៃដំណាំស្រូវ


ចំណងជើង:
កិច្ចប្រតិបត្តិការងារក្រោយប្រមូលផល
បរិយាយ:
កិច្ចប្រតិបត្តិការងារក្រោយប្រមូលផល
keyword:
N/A
កិច្ចប្រតិបត្តិការងារក្រោយប្រមូលផល


ចំណងជើង:
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
បរិយាយ:
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
keyword:
N/A
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.