ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវផ្ការំចេក
បរិយាយ:
ពូជស្រូវផ្ការំចេក ជាពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវមធ្យម និងក្រអូប ដែលបានបញ្ចេញ   និងផ្សព្វផ្សាយ
ឲ្យកសិករ ប្រើប្រាស់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រ
មាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវផ្ការំចេក ជាពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវមធ្យម និងក្រអូប ដែលបានបញ្ចេញ   និងផ្សព្វផ្សាយ
ឲ្យកសិករ ប្រើប្រាស់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រ
មាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវពពូល
បរិយាយ:
ពូជស្រូវពពូល   ជាពូជស្រូវកណ្តាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ   និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើ
ប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេ
សាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវពពូល   ជាពូជស្រូវកណ្តាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ   និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើ
ប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេ
សាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវរហាត់
បរិយាយ:
ពូជស្រូវ រហាត់ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រា
ស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជានៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវ រហាត់ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រា
ស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជានៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវរំពេ
បរិយាយ:
ពូជស្រូវ រំពេ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។
keyword:
N/A
ពូជស្រូវ រំពេ ជាពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ ដែលបានបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវល្បីៗ
បរិយាយ:
ពូជស្រូវល្បីៗ
keyword:
N/A
ពូជស្រូវល្បីៗ


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវក្រអូបសែនពិដោរ
បរិយាយ:
ពូជស្រូវក្រអូប សែនពីដោរ
keyword:
N/A
ពូជស្រូវក្រអូប សែនពីដោរ


ចំណងជើង:
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
បរិយាយ:
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
keyword:
N/A
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវដែលបានបញ្ចេញដោយកាឌី
បរិយាយ:

keyword:
N/Aចំណងជើង:
Rice_Varieties(1990-2000)
បរិយាយ:

keyword:
N/A

         123         
Copyrights © 2022 by CARDI - CARDI . All rights reserved.