ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
ការគ្រប់គ្រងជីជាតិដីលើដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា
បរិយាយ:
 ឯកសារចងក្រងនេះ ផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រដ៏ងាយស្រួលមួយ ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណដីសម្រាប់ដំណាំស្រូវ។ គន្លឹះនៃការធ្វើអត្តសញ្ញាណដីមានភាពសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាដីសំខាន់ៗ ដែល​ត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្រុមមួយចំនួន ដែលងាយគ្រប់គ្រងនិងសម្គាល់។ ការពិពណ៌នាទូទៅអំពីក្រុមដីនីមួយៗ ផ្ដល់ឱកាសក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ បើសិនជាមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើ  ចំណាត់ថ្នាក់ដីណាមួយ។ នាបច្ចុប្បន្ន ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីទាំងនេះ អ្នកអនុវត្តមិនចាំបាច់ត្រូវការផែនទីលម្អិត ឬការវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏សាំញុំាទេ។ ឯកសារនេះនឹងអធិប្បាយលម្អិតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នូវសក្ដានុពលភាពនៃក្រុមដីនីមួយៗ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មដែល​កំពុងធ្វើការនៅលើវាលស្រែ នឹងពឹងផ្អែកលើឯកសារនេះដោយពិតប្រាកដសម្រាប់រយៈពេល​វែងនាពេលអនាគត។
keyword:
N/A
 ឯកសារចងក្រងនេះ ផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រដ៏ងាយស្រួលមួយ ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណដីសម្រាប់ដំណាំស្រូវ។ គន្លឹះនៃការធ្វើអត្តសញ្ញាណដីមានភាពសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាដីសំខាន់ៗ ដែល​ត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្រុមមួយចំនួន ដែលងាយគ្រប់គ្រងនិងសម្គាល់។ ការពិពណ៌នាទូទៅអំពីក្រុមដីនីមួយៗ ផ្ដល់ឱកាសក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ បើសិនជាមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើ  ចំណាត់ថ្នាក់ដីណាមួយ។ នាបច្ចុប្បន្ន ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីទាំងនេះ អ្នកអនុវត្តមិនចាំបាច់ត្រូវការផែនទីលម្អិត ឬការវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏សាំញុំាទេ។ ឯកសារនេះនឹងអធិប្បាយលម្អិតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នូវសក្ដានុពលភាពនៃក្រុមដីនីមួយៗ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មដែល​កំពុងធ្វើការនៅលើវាលស្រែ នឹងពឹងផ្អែកលើឯកសារនេះដោយពិតប្រាកដសម្រាប់រយៈពេល​វែងនាពេលអនាគត។


ចំណងជើង:
ក្សេត្របរិស្ថានដំណាំស្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការកំណត់ក្រុមដីស្រែ លក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់ពូជស្រូវចំនួន ១០ ពូជ វិធីសាស្រ្តសម្រិតសម្រាំងគ្រាប់ពូជស្រូវ
បរិយាយ:
យោងតាមកំណើនអតិរេកនេះ និងស្របតាមតម្រូវការអង្ករក្នុងពិភពលោកកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់
កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវឯក
សារ​គោល​នយោបាយ​​ស្ដីពីការជំរុញ​​ផលិតកម្មស្រូវ និងការនាំ​ចេញ​អង្ករ  ក្នុងគោលបំណងប្រែក្លាយ
អង្ករឲ្យទៅជា មាស ស ពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ អនុវត្តតាម ឯកសារ​គោល​នយោបាយ នេះ
និងដោយមានការឯកភាពពី រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានផ្សព្វផ្សាយ
និងជំរុញឲ្យកសិករប្រើប្រាស់នូវពូជស្រូវចំនួន ១០ ពូជ ក្នុងចំណោមពូជស្រូវចំនួន ៣៨ពូជដែលវិទ្យា
ស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជាបានបញ្ចេញជូនកសិករប្រើប្រាស់នាពេលកន្លងមកនេះ។
លទ្ឋផលទាំងអស់នេះ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ អំពីការទទួលស្គាល់របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមា
ញ់ និងនេសាទ និងជាពិសេសរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល លើសមិទ្ឋផលនៃកិច្ចស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយក
សិកម្មនៃអង្គភាពជំនាញរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងការគាំទ្រ   និងចូលរួមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្មដំណាំ
ស្រូវនៅកម្ពុជាពីសំណាក់ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍នានា ជាពិសេស អូសអេដ (AusAID) វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
ដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ (IRRI) ព្រមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា។    អនុវត្តតាមតួនាទី និងដើម្បីឲ្យ
កសិករ ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធកាន់តែងាយជ្រើសរើសពូជស្រូវ  និងប្រើប្រាស់ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាម
ពេលវេលា និងប្រភេទដីស្រែរបស់ខ្លួន វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា​ បានរៀបចំ
កម្រងឯកសារក្សេត្របរិស្ថានដំណាំស្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការកំណត់ក្រុមដីស្រែ លក្ខណៈសំខាន់ៗ
របស់ពូជស្រូវចំនួន ១០ ពូជ វិធីសាស្រ្តសម្រិតសម្រាំងគ្រាប់ពូជស្រូវនេះឡើង។
keyword:
N/A
យោងតាមកំណើនអតិរេកនេះ និងស្របតាមតម្រូវការអង្ករក្នុងពិភពលោកកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់
កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវឯក
សារ​គោល​នយោបាយ​​ស្ដីពីការជំរុញ​​ផលិតកម្មស្រូវ និងការនាំ​ចេញ​អង្ករ  ក្នុងគោលបំណងប្រែក្លាយ
អង្ករឲ្យទៅជា មាស ស ពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ អនុវត្តតាម ឯកសារ​គោល​នយោបាយ នេះ
និងដោយមានការឯកភាពពី រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានផ្សព្វផ្សាយ
និងជំរុញឲ្យកសិករប្រើប្រាស់នូវពូជស្រូវចំនួន ១០ ពូជ ក្នុងចំណោមពូជស្រូវចំនួន ៣៨ពូជដែលវិទ្យា
ស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជាបានបញ្ចេញជូនកសិករប្រើប្រាស់នាពេលកន្លងមកនេះ។
លទ្ឋផលទាំងអស់នេះ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ អំពីការទទួលស្គាល់របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមា
ញ់ និងនេសាទ និងជាពិសេសរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល លើសមិទ្ឋផលនៃកិច្ចស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយក
សិកម្មនៃអង្គភាពជំនាញរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងការគាំទ្រ   និងចូលរួមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្មដំណាំ
ស្រូវនៅកម្ពុជាពីសំណាក់ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍នានា ជាពិសេស អូសអេដ (AusAID) វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
ដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ (IRRI) ព្រមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា។    អនុវត្តតាមតួនាទី និងដើម្បីឲ្យ
កសិករ ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធកាន់តែងាយជ្រើសរើសពូជស្រូវ  និងប្រើប្រាស់ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាម
ពេលវេលា និងប្រភេទដីស្រែរបស់ខ្លួន វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា​ បានរៀបចំ
កម្រងឯកសារក្សេត្របរិស្ថានដំណាំស្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការកំណត់ក្រុមដីស្រែ លក្ខណៈសំខាន់ៗ
របស់ពូជស្រូវចំនួន ១០ ពូជ វិធីសាស្រ្តសម្រិតសម្រាំងគ្រាប់ពូជស្រូវនេះឡើង។


ចំណងជើង:
ដីដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា
បរិយាយ:
ដីដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា
keyword:
N/A
ដីដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា


ចំណងជើង:
ចំណាត់ថ្នាក់សមត្ថភាពដីបាសាល់នៃប្រទេសកម្ពុជា
បរិយាយ:
អត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះ សម្រាប់ជួយឲ្យមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកក្សេត្រសាស្ត្រទាំងឡាយចេះធ្វើអត្ត
សញ្ញាណនិងធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីសំខាន់ៗ និងកត្តាកំណត់ជីជាតិផ្សេងៗដែលទាក់ទិននឹងដីសម្រាប់
ផលិតកម្មដំណាំនៅលើដីបាសាល់។ វាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតកម្មដំណាំខ្ពង់រាបនៅលើដីបា
សាល់ ដែលមាននៅខេត្តកំពង់ធំ កំពង់ចាម និងក្រចេះ នាភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយ
ផ្អែកទៅលើប្រភេទដីនៅក្នុងស្រុកអូរាំងឪនៃខេត្តកំពង់ចាម យើងបានវាយតម្លៃសមត្ថភាពនៃដីស
ម្រាប់ដំណាំចម្ការ នៅលើដីបាសាល់ ។  សក្តានុពលនៃផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើពិពិធកម្មដំណាំខ្ពង់រាបនៅ
លើដីបាសាល់ គឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសណ្ឋានដីដែលតាងដោយ KC1, KC2 និង KC3 (មើលដ្យាក្រា
មខាងក្រោម)។

keyword:
N/A
អត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះ សម្រាប់ជួយឲ្យមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកក្សេត្រសាស្ត្រទាំងឡាយចេះធ្វើអត្ត
សញ្ញាណនិងធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីសំខាន់ៗ និងកត្តាកំណត់ជីជាតិផ្សេងៗដែលទាក់ទិននឹងដីសម្រាប់
ផលិតកម្មដំណាំនៅលើដីបាសាល់។ វាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតកម្មដំណាំខ្ពង់រាបនៅលើដីបា
សាល់ ដែលមាននៅខេត្តកំពង់ធំ កំពង់ចាម និងក្រចេះ នាភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយ
ផ្អែកទៅលើប្រភេទដីនៅក្នុងស្រុកអូរាំងឪនៃខេត្តកំពង់ចាម យើងបានវាយតម្លៃសមត្ថភាពនៃដីស
ម្រាប់ដំណាំចម្ការ នៅលើដីបាសាល់ ។  សក្តានុពលនៃផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើពិពិធកម្មដំណាំខ្ពង់រាបនៅ
លើដីបាសាល់ គឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសណ្ឋានដីដែលតាងដោយ KC1, KC2 និង KC3 (មើលដ្យាក្រា
មខាងក្រោម)។ចំណងជើង:
ក្រុមដីសំខាន់ៗនៃដំណាំស្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បរិយាយ:
ក្រុមដីសំខាន់ៗនៃប្រទេសកម្ពុជា
keyword:
N/A
ក្រុមដីសំខាន់ៗនៃប្រទេសកម្ពុជា


ចំណងជើង:
ដីនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៃប្រទេសកម្ពុជា
បរិយាយ:
ស្រុកត្រាំកក់ស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃខេត្តតាកែវ ហើយមានចំងាយប្រមាណ ៩០គ.មពីរាជធានីភ្នំ
ពេញទៅទិសខាងត្បូងតាមផ្លូវជាតិលេខ៣។ ស្រុកនេះមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ ៥៦.០៧២,៦០ហិក
តា ដែលក្នុងនោះដីសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មមានចំនួន ៦៩,៧៧ភាគរយ។  ភាគច្រើននៃដីកសិកម្ម
ត្រូវ បានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកម្មដំណាំស្រូវវស្សា ដែលមានផ្ទៃដីចំនួន ៣៥.៨៤៦,៨៤ហិកតា។
ក្រៅពីនេះដីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំដុះដំណាំចំការរួមផ្សំ ផ្សេងៗទៀតដូចជា ឪឡឹក សណែ្តក
បាយ សណែ្តកសៀង សណ្ដែកដី ពោត ឆៃថាវ និងដំណាំឈើហូបផ្លែ។

keyword:
N/A
ស្រុកត្រាំកក់ស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃខេត្តតាកែវ ហើយមានចំងាយប្រមាណ ៩០គ.មពីរាជធានីភ្នំ
ពេញទៅទិសខាងត្បូងតាមផ្លូវជាតិលេខ៣។ ស្រុកនេះមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ ៥៦.០៧២,៦០ហិក
តា ដែលក្នុងនោះដីសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មមានចំនួន ៦៩,៧៧ភាគរយ។  ភាគច្រើននៃដីកសិកម្ម
ត្រូវ បានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកម្មដំណាំស្រូវវស្សា ដែលមានផ្ទៃដីចំនួន ៣៥.៨៤៦,៨៤ហិកតា។
ក្រៅពីនេះដីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំដុះដំណាំចំការរួមផ្សំ ផ្សេងៗទៀតដូចជា ឪឡឹក សណែ្តក
បាយ សណែ្តកសៀង សណ្ដែកដី ពោត ឆៃថាវ និងដំណាំឈើហូបផ្លែ។ចំណងជើង:
ដីនៅស្រុកអូរាំងឪខេត្តកំពង់ចាមនៃប្រទេសកម្ពុជា
បរិយាយ:
ឯកសារនេះពិពណ៌នាអំពីក្រុមដីផ្សេងៗ ដែលមាននៅក្នុងស្រុកអូរាំងឪ នៃខេត្ដកំពង់ចាម ដែលជាព័ត៌មានគ្រឹះអំពីដី សំរាប់ធ្វើការស្វែងយល់ និង សិក្សាស្រាវជ្រាវ

keyword:
N/A
ឯកសារនេះពិពណ៌នាអំពីក្រុមដីផ្សេងៗ ដែលមាននៅក្នុងស្រុកអូរាំងឪ នៃខេត្ដកំពង់ចាម ដែលជាព័ត៌មានគ្រឹះអំពីដី សំរាប់ធ្វើការស្វែងយល់ និង សិក្សាស្រាវជ្រាវ

Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.