ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
អង្គប់ទ្រុងធី ប៊ី អេស
បរិយាយ:
អង្គប់ទ្រុងធី-ប៊ី-អេស ធ្វើឡើងដោយដែកសំណាញ់ដែលមានទំហំប្រវែង២៥ ស.ម - ៩០ ស.ម ភ្ជាប់
ដោយប្រឹសពីរជាន់   មានរាងមូលទេរចូលទៅខាងក្នុងនៃអង្គប់ ។អង្គប់ទ្រុងនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ក្នុងការចាប់កណ្តុរស្រែ   ហើយមានលក្ខណ:ជាអង្គប់ទ្រុងពិឃាត ព្រោះអង្គប់នេះអាចទាក់ទាញសត្វ
កណ្តុរឱ្យចូលទៅក្នុងទ្រុងបានយ៉ាងងាយ តែចេញវិញមិនរួចឡីយ។
keyword:
N/A
អង្គប់ទ្រុងធី-ប៊ី-អេស ធ្វើឡើងដោយដែកសំណាញ់ដែលមានទំហំប្រវែង២៥ ស.ម - ៩០ ស.ម ភ្ជាប់
ដោយប្រឹសពីរជាន់   មានរាងមូលទេរចូលទៅខាងក្នុងនៃអង្គប់ ។អង្គប់ទ្រុងនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ក្នុងការចាប់កណ្តុរស្រែ   ហើយមានលក្ខណ:ជាអង្គប់ទ្រុងពិឃាត ព្រោះអង្គប់នេះអាចទាក់ទាញសត្វ
កណ្តុរឱ្យចូលទៅក្នុងទ្រុងបានយ៉ាងងាយ តែចេញវិញមិនរួចឡីយ។


ចំណងជើង:
មូសផ្លុងលើដំណាំស្រូវ
បរិយាយ:
មូសផ្លុងជាសត្វល្អិតដែលមានរូបរាងតូច ដូចសត្វមូសធម្មតាដែរ។ ចំពោះមូសផ្លុងឈ្មោលពេញ វ័យ ខ្លួនរបស់វាមានពណ៌លឿងត្នោត និងមានខ្លួនតូចជាងមូសផ្លុងញី  ដែលមានពោះពណ៌ក្រហម។  ដង្កូវមូសផ្លុងស៊ីបំផ្លាញគល់នៃបណ្តូលស្រូវ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យបណ្តូលស្រូវចេញមកមូលដូចផ្លុង និងពុំ អាចចេញកួរបាន។
keyword:
N/A
មូសផ្លុងជាសត្វល្អិតដែលមានរូបរាងតូច ដូចសត្វមូសធម្មតាដែរ។ ចំពោះមូសផ្លុងឈ្មោលពេញ វ័យ ខ្លួនរបស់វាមានពណ៌លឿងត្នោត និងមានខ្លួនតូចជាងមូសផ្លុងញី  ដែលមានពោះពណ៌ក្រហម។  ដង្កូវមូសផ្លុងស៊ីបំផ្លាញគល់នៃបណ្តូលស្រូវ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យបណ្តូលស្រូវចេញមកមូលដូចផ្លុង និងពុំ អាចចេញកួរបាន។


ចំណងជើង:
បច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើអង្គប់សត្វកណ្តុរស្រែ សម្រាប់ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច
បរិយាយ:
អង្គប់គឺជាឧបករណ៍នៃធី-ប៊ី-អេសសម្រាប់ចាប់កណ្តុរដែលបម្រុងនឹងចូលក្នុងកូនស្រែធី-ប៊ី-អេស។
ហេតុដូចនេះបើសិនជាការរៀបចំអង្គប់មិនបានសមស្របទេនោះវាអាចធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាពនៃ ធី-ប៊ី
-អេស  ថយចុះ (កូនស្រែរងការបំផ្លាញពីសត្វកណ្តុរ)។
keyword:
N/A
អង្គប់គឺជាឧបករណ៍នៃធី-ប៊ី-អេសសម្រាប់ចាប់កណ្តុរដែលបម្រុងនឹងចូលក្នុងកូនស្រែធី-ប៊ី-អេស។
ហេតុដូចនេះបើសិនជាការរៀបចំអង្គប់មិនបានសមស្របទេនោះវាអាចធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាពនៃ ធី-ប៊ី
-អេស  ថយចុះ (កូនស្រែរងការបំផ្លាញពីសត្វកណ្តុរ)។


ចំណងជើង:
ការចូលរួមរបស់កសិករក្នុងការគ្រប់គ្រងកណ្តុរស្រែ
បរិយាយ:
ការចូលរួមរបសក់សិករ ក្នុងការគ្រប់គ្រង កណ្តុរស្រែ  គឺជាការគ្រប់គ្រងកណ្តុរដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនិង
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍រួមដល់សហគមន៍ទាំងមូល។វាជាវិធីសាស្ត្រការពារដំណាំស្រូវប្រឆាំងនឹងកណ្តុរ
ស្រែ ដែលមានលក្ខណៈ ជាប្រពន្ធ័មួយរួមមាន របាំងប្លាស្ទិច អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់ ។កសិករក្នុងសហ
គមន៍ចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំសម្ភារៈ ការរៀបចំកូនស្រែ និងការត្រួត ពិនិត្យថែទាំកូនស្រែ។
keyword:
N/A
ការចូលរួមរបសក់សិករ ក្នុងការគ្រប់គ្រង កណ្តុរស្រែ  គឺជាការគ្រប់គ្រងកណ្តុរដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនិង
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍រួមដល់សហគមន៍ទាំងមូល។វាជាវិធីសាស្ត្រការពារដំណាំស្រូវប្រឆាំងនឹងកណ្តុរ
ស្រែ ដែលមានលក្ខណៈ ជាប្រពន្ធ័មួយរួមមាន របាំងប្លាស្ទិច អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់ ។កសិករក្នុងសហ
គមន៍ចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំសម្ភារៈ ការរៀបចំកូនស្រែ និងការត្រួត ពិនិត្យថែទាំកូនស្រែ។


ចំណងជើង:
បច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើអង្គប់សត្វកណ្ដុរស្រែសម្រាប់ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច
បរិយាយ:
ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច(Trap-Barrier System​ ឬ ធី-ប៊ី-អេស) គឺជាវិធីសាស្ដ្រគ្រប់គ្រងសត្វ
កណ្ដុរដោយ ការផ្សំបញ្ចូលគ្នានូវ អង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច ដំណាំធ្នាក់ និងការចូលរួមរបស់កសិករក្នុង
សហគមន៍  ។    វិធីសាស្ដ្រនេះតំរូវឱ្យមានការយកចិត្ដទុកដាក់ទៅលើគុណភាព    នៃសម្ភារៈនិង
បច្ចេកទេស  នៃការរៀបចំ    សម្ភារៈ  ធី-ប៊ី-អេស    ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាព របស់វាកាន់តែខ្ពស់។

keyword:
N/A
ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច(Trap-Barrier System​ ឬ ធី-ប៊ី-អេស) គឺជាវិធីសាស្ដ្រគ្រប់គ្រងសត្វ
កណ្ដុរដោយ ការផ្សំបញ្ចូលគ្នានូវ អង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច ដំណាំធ្នាក់ និងការចូលរួមរបស់កសិករក្នុង
សហគមន៍  ។    វិធីសាស្ដ្រនេះតំរូវឱ្យមានការយកចិត្ដទុកដាក់ទៅលើគុណភាព    នៃសម្ភារៈនិង
បច្ចេកទេស  នៃការរៀបចំ    សម្ភារៈ  ធី-ប៊ី-អេស    ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាព របស់វាកាន់តែខ្ពស់។ចំណងជើង:
អង្គប់ ទ្រុង ធី-ប៊ី-អេស
បរិយាយ:
លោកអ្នកពិតជាឆ្ងល់ហើយមែនទេ? ថាតើអង្គប់ទ្រុង ធី-ប៊ី-អេស នោះជាអ្វី? ហើយមានលក្ខណះ
យ៉ាងដូចម្ដេច?។ ដើម្បីដោះស្រាយនូវចំងល់នេះ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
សូមធ្វើការបង្ហាញជូននូវប្រភេទអង្គប់ទ្រុង ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់កណ្ដុរស្រែ​ ហើ
យមានលក្ខណះជាអង្គប់ទ្រុងពិឃាត ព្រោះអង្គប់នេះអាចទាក់ទាញ សត្វកណ្ដុរអោយចូលទៅក្នុង
ទ្រុងបានយ៉ាងងាយ តែចេញវិញមិនរួចឡីយ។

keyword:
N/A
លោកអ្នកពិតជាឆ្ងល់ហើយមែនទេ? ថាតើអង្គប់ទ្រុង ធី-ប៊ី-អេស នោះជាអ្វី? ហើយមានលក្ខណះ
យ៉ាងដូចម្ដេច?។ ដើម្បីដោះស្រាយនូវចំងល់នេះ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
សូមធ្វើការបង្ហាញជូននូវប្រភេទអង្គប់ទ្រុង ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់កណ្ដុរស្រែ​ ហើ
យមានលក្ខណះជាអង្គប់ទ្រុងពិឃាត ព្រោះអង្គប់នេះអាចទាក់ទាញ សត្វកណ្ដុរអោយចូលទៅក្នុង
ទ្រុងបានយ៉ាងងាយ តែចេញវិញមិនរួចឡីយ។ចំណងជើង:
ការរៀបចំសហគមន៍ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកណ្តុរស្រែ
បរិយាយ:
កណ្តុរស្រែ ជាសត្វចង្រៃមួយក្នុងចំណោមសត្វដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ គម្រោង
នេះនឹងបង្កើតការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរជាលក្ខណៈសហការគ្នា ឬជាសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសា
ស្ត្រ ធី-ប៊ី-អេស។ ធី-ប៊ី-អេស មានន័យថាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរស្រែមួយរួម មាន របាំងប្លាស្ទិច
អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់។
keyword:
N/A
កណ្តុរស្រែ ជាសត្វចង្រៃមួយក្នុងចំណោមសត្វដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ គម្រោង
នេះនឹងបង្កើតការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរជាលក្ខណៈសហការគ្នា ឬជាសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសា
ស្ត្រ ធី-ប៊ី-អេស។ ធី-ប៊ី-អេស មានន័យថាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរស្រែមួយរួម មាន របាំងប្លាស្ទិច
អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់។


ចំណងជើង:
ជំងឺរលាកស្រទបស្រូវ
បរិយាយ:
គឺជាជំងឺស្រូវម្យ៉ាងដែលបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងារចំលងរបស់ផ្សិតឈ្មោះ  Rhizoctonia solani ។​
keyword:
N/A
គឺជាជំងឺស្រូវម្យ៉ាងដែលបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងារចំលងរបស់ផ្សិតឈ្មោះ  Rhizoctonia solani ។​


ចំណងជើង:
មូសផ្លុងលើដំណាំស្រូវ
បរិយាយ:
មូសផ្លុង (Orseolia oryzae) ជាសត្វល្អិតដែលមានរូបរាងតូច ដូចសត្វមូសធម្មតាដែរ។ ចំពោះមូស
ផ្លុងឈ្មោលពេញវ័យ ខ្លួនរបស់វាមានពណ៌លឿងត្នោត និងមានខ្លួនតូចជាងមូសផ្លុងញី  ដែលមាន
ពោះពណ៌ក្រហម  ។   នៅពេលភ្លៀងចាប់ផ្តើមធ្លាក់នាដើមរដូវវស្សា មូសផ្លុងពេញវ័យហើរចេញពី
ស្មៅចង្រៃមករកជម្រកថ្មីដែលមានចំណី  និងអាចបន្តពូជបាន។ចំពោះមូសផ្លុងញីនិមួយៗ អាចពង
បានពី  ១-៤   នៅលើស្លឹកស្រូវ និងមានជីវិតត្រឹមតែ ៤ ឬ ៥  ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលពេញវ័យ
រហូតដល់ងាប់ទៅវិញ វាអាចពងបានរាប់រយឯណោះ។  

keyword:
N/A
មូសផ្លុង (Orseolia oryzae) ជាសត្វល្អិតដែលមានរូបរាងតូច ដូចសត្វមូសធម្មតាដែរ។ ចំពោះមូស
ផ្លុងឈ្មោលពេញវ័យ ខ្លួនរបស់វាមានពណ៌លឿងត្នោត និងមានខ្លួនតូចជាងមូសផ្លុងញី  ដែលមាន
ពោះពណ៌ក្រហម  ។   នៅពេលភ្លៀងចាប់ផ្តើមធ្លាក់នាដើមរដូវវស្សា មូសផ្លុងពេញវ័យហើរចេញពី
ស្មៅចង្រៃមករកជម្រកថ្មីដែលមានចំណី  និងអាចបន្តពូជបាន។ចំពោះមូសផ្លុងញីនិមួយៗ អាចពង
បានពី  ១-៤   នៅលើស្លឹកស្រូវ និងមានជីវិតត្រឹមតែ ៤ ឬ ៥  ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលពេញវ័យ
រហូតដល់ងាប់ទៅវិញ វាអាចពងបានរាប់រយឯណោះ។  ចំណងជើង:
ជំងឺស្រូវ
បរិយាយ:
ជាទូទៅយើងដឹងថាស្រូវមានជំងឺ ដោយសារទិដ្ឋភាពខាងក្រៅផ្លាស់ប្តូរខុសពីធម្មតា ។ សញ្ញាប្រែប្រួលខាងក្រៅ និងប្រតិកម្មខាងក្នុងស្រូវ ដែលបង្កឱ្យមានភាពប្រែប្រួលនោះ គេហៅថា
" រោគសញ្ញា '' នៃជំងឺ ។
keyword:
N/A
ជាទូទៅយើងដឹងថាស្រូវមានជំងឺ ដោយសារទិដ្ឋភាពខាងក្រៅផ្លាស់ប្តូរខុសពីធម្មតា ។ សញ្ញាប្រែប្រួលខាងក្រៅ និងប្រតិកម្មខាងក្នុងស្រូវ ដែលបង្កឱ្យមានភាពប្រែប្រួលនោះ គេហៅថា
" រោគសញ្ញា '' នៃជំងឺ ។
Copyrights © 2022 by CARDI - CARDI . All rights reserved.