ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
អំបូរកណ្តុរដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជា
បរិយាយ:
កណ្ដុរគឺជាសត្វចង្រៃដ៏ចម្បងបំផុតលើដំណាំកសិកម្មក្នុងតំបន់  មួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាយើង។
ការបំផ្លាញរបស់វាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទិន្នផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់​​ នៅមុនពេលប្រមូលផលស្រូវ។
តាមការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ការបាត់បង់  ទិន្នផលស្រូវ ទាំងមុនពេលប្រ
មូលផល និងក្រោយពេលប្រមូលផលដោយសារសត្វកណ្ដុរ មានជាមធ្យមពី ៥ - ១៥ ភាគរយនិង
ស្ទើរទាំងស្រុងនៅឆ្នាំខ្លះ (ឆ្នាំកើតមានកណ្ដុរច្រើន)។ កម្រិតនៃការបំផ្លាញរបស់កណ្ដុរអាស្រ័យទៅ
លើបរិមាណនៃជម្រកសមស្របរបស់ពួកវាដែលស្ថិតនៅជុំវិញស្រែ។ដោយហេតុនេះហើយ កម្រិត
នៃការបំផ្លាញពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតនៅតាមភូមិ មិនមានលក្ខណៈដូចគ្នាឡើយ ហើយការ
បំផ្លាញនេះ ច្រើនប្រមូលផ្តុំនៅតាមព្រៃភូមិដែលមានប្រឡាយដុះដោយស្មៅ ស្រះធំៗ និងបឹង។

keyword:
N/A
កណ្ដុរគឺជាសត្វចង្រៃដ៏ចម្បងបំផុតលើដំណាំកសិកម្មក្នុងតំបន់  មួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាយើង។
ការបំផ្លាញរបស់វាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទិន្នផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់​​ នៅមុនពេលប្រមូលផលស្រូវ។
តាមការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ការបាត់បង់  ទិន្នផលស្រូវ ទាំងមុនពេលប្រ
មូលផល និងក្រោយពេលប្រមូលផលដោយសារសត្វកណ្ដុរ មានជាមធ្យមពី ៥ - ១៥ ភាគរយនិង
ស្ទើរទាំងស្រុងនៅឆ្នាំខ្លះ (ឆ្នាំកើតមានកណ្ដុរច្រើន)។ កម្រិតនៃការបំផ្លាញរបស់កណ្ដុរអាស្រ័យទៅ
លើបរិមាណនៃជម្រកសមស្របរបស់ពួកវាដែលស្ថិតនៅជុំវិញស្រែ។ដោយហេតុនេះហើយ កម្រិត
នៃការបំផ្លាញពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតនៅតាមភូមិ មិនមានលក្ខណៈដូចគ្នាឡើយ ហើយការ
បំផ្លាញនេះ ច្រើនប្រមូលផ្តុំនៅតាមព្រៃភូមិដែលមានប្រឡាយដុះដោយស្មៅ ស្រះធំៗ និងបឹង។ចំណងជើង:
ការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរស្រែ ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអង្គប់ប្លាស្ទិច
បរិយាយ:
ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងប្លាស្ទិច ដែលហៅកាត់ថា  ធី-ប៊ី-អេស   ជាប្រព័ន្ធនៃការផ្សំបញ្ចូលគ្នានូវរបាំងប្លាស្ទិច
អង្គប់(ដែលកសិករហៅថាលប)ដំណាំធ្នាក់និងការចូលរួមរបស់ក្រុមកសិករដើម្បីគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរ
ក្នុងស្រែរបស់ខ្លួន។
keyword:
N/A
ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងប្លាស្ទិច ដែលហៅកាត់ថា  ធី-ប៊ី-អេស   ជាប្រព័ន្ធនៃការផ្សំបញ្ចូលគ្នានូវរបាំងប្លាស្ទិច
អង្គប់(ដែលកសិករហៅថាលប)ដំណាំធ្នាក់និងការចូលរួមរបស់ក្រុមកសិករដើម្បីគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរ
ក្នុងស្រែរបស់ខ្លួន។


ចំណងជើង:
លក្ខណជីវសាស្ត្រ នៃសត្វកណ្តុរស្រែ
បរិយាយ:
ការបំផ្លាញរបស់សត្វកណ្តុរតាមរូបភាព២យ៉ាងគឺ ការបំផ្លាញរបស់វានៅលើស្រែផ្ទាល់ និងការបំផ្លាញ
ផលិតផលស្តុក។ ការសិក្សាស្វែងយល់ពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រនៃសត្វកណ្តុរ  ជាចំណុច ចាប់ផ្តើមដំបូង
សម្រាប់ធ្វើការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ  ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព
ខ្ពស់ និងនិរន្តរភាព។
keyword:
N/A
ការបំផ្លាញរបស់សត្វកណ្តុរតាមរូបភាព២យ៉ាងគឺ ការបំផ្លាញរបស់វានៅលើស្រែផ្ទាល់ និងការបំផ្លាញ
ផលិតផលស្តុក។ ការសិក្សាស្វែងយល់ពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រនៃសត្វកណ្តុរ  ជាចំណុច ចាប់ផ្តើមដំបូង
សម្រាប់ធ្វើការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ  ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព
ខ្ពស់ និងនិរន្តរភាព។


ចំណងជើង:
អង្គប់ទ្រុងធី ប៊ី អេស
បរិយាយ:
អង្គប់ទ្រុងធី-ប៊ី-អេស ធ្វើឡើងដោយដែកសំណាញ់ដែលមានទំហំប្រវែង២៥ ស.ម - ៩០ ស.ម ភ្ជាប់
ដោយប្រឹសពីរជាន់   មានរាងមូលទេរចូលទៅខាងក្នុងនៃអង្គប់ ។អង្គប់ទ្រុងនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ក្នុងការចាប់កណ្តុរស្រែ   ហើយមានលក្ខណ:ជាអង្គប់ទ្រុងពិឃាត ព្រោះអង្គប់នេះអាចទាក់ទាញសត្វ
កណ្តុរឱ្យចូលទៅក្នុងទ្រុងបានយ៉ាងងាយ តែចេញវិញមិនរួចឡីយ។
keyword:
N/A
អង្គប់ទ្រុងធី-ប៊ី-អេស ធ្វើឡើងដោយដែកសំណាញ់ដែលមានទំហំប្រវែង២៥ ស.ម - ៩០ ស.ម ភ្ជាប់
ដោយប្រឹសពីរជាន់   មានរាងមូលទេរចូលទៅខាងក្នុងនៃអង្គប់ ។អង្គប់ទ្រុងនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ក្នុងការចាប់កណ្តុរស្រែ   ហើយមានលក្ខណ:ជាអង្គប់ទ្រុងពិឃាត ព្រោះអង្គប់នេះអាចទាក់ទាញសត្វ
កណ្តុរឱ្យចូលទៅក្នុងទ្រុងបានយ៉ាងងាយ តែចេញវិញមិនរួចឡីយ។


ចំណងជើង:
បច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើអង្គប់សត្វកណ្តុរស្រែ សម្រាប់ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច
បរិយាយ:
អង្គប់គឺជាឧបករណ៍នៃធី-ប៊ី-អេសសម្រាប់ចាប់កណ្តុរដែលបម្រុងនឹងចូលក្នុងកូនស្រែធី-ប៊ី-អេស។
ហេតុដូចនេះបើសិនជាការរៀបចំអង្គប់មិនបានសមស្របទេនោះវាអាចធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាពនៃ ធី-ប៊ី
-អេស  ថយចុះ (កូនស្រែរងការបំផ្លាញពីសត្វកណ្តុរ)។
keyword:
N/A
អង្គប់គឺជាឧបករណ៍នៃធី-ប៊ី-អេសសម្រាប់ចាប់កណ្តុរដែលបម្រុងនឹងចូលក្នុងកូនស្រែធី-ប៊ី-អេស។
ហេតុដូចនេះបើសិនជាការរៀបចំអង្គប់មិនបានសមស្របទេនោះវាអាចធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាពនៃ ធី-ប៊ី
-អេស  ថយចុះ (កូនស្រែរងការបំផ្លាញពីសត្វកណ្តុរ)។


ចំណងជើង:
ការចូលរួមរបស់កសិករក្នុងការគ្រប់គ្រងកណ្តុរស្រែ
បរិយាយ:
ការចូលរួមរបសក់សិករ ក្នុងការគ្រប់គ្រង កណ្តុរស្រែ  គឺជាការគ្រប់គ្រងកណ្តុរដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនិង
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍រួមដល់សហគមន៍ទាំងមូល។វាជាវិធីសាស្ត្រការពារដំណាំស្រូវប្រឆាំងនឹងកណ្តុរ
ស្រែ ដែលមានលក្ខណៈ ជាប្រពន្ធ័មួយរួមមាន របាំងប្លាស្ទិច អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់ ។កសិករក្នុងសហ
គមន៍ចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំសម្ភារៈ ការរៀបចំកូនស្រែ និងការត្រួត ពិនិត្យថែទាំកូនស្រែ។
keyword:
N/A
ការចូលរួមរបសក់សិករ ក្នុងការគ្រប់គ្រង កណ្តុរស្រែ  គឺជាការគ្រប់គ្រងកណ្តុរដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនិង
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍រួមដល់សហគមន៍ទាំងមូល។វាជាវិធីសាស្ត្រការពារដំណាំស្រូវប្រឆាំងនឹងកណ្តុរ
ស្រែ ដែលមានលក្ខណៈ ជាប្រពន្ធ័មួយរួមមាន របាំងប្លាស្ទិច អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់ ។កសិករក្នុងសហ
គមន៍ចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំសម្ភារៈ ការរៀបចំកូនស្រែ និងការត្រួត ពិនិត្យថែទាំកូនស្រែ។


ចំណងជើង:
បច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើអង្គប់សត្វកណ្ដុរស្រែសម្រាប់ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច
បរិយាយ:
ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច(Trap-Barrier System​ ឬ ធី-ប៊ី-អេស) គឺជាវិធីសាស្ដ្រគ្រប់គ្រងសត្វ
កណ្ដុរដោយ ការផ្សំបញ្ចូលគ្នានូវ អង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច ដំណាំធ្នាក់ និងការចូលរួមរបស់កសិករក្នុង
សហគមន៍  ។    វិធីសាស្ដ្រនេះតំរូវឱ្យមានការយកចិត្ដទុកដាក់ទៅលើគុណភាព    នៃសម្ភារៈនិង
បច្ចេកទេស  នៃការរៀបចំ    សម្ភារៈ  ធី-ប៊ី-អេស    ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាព របស់វាកាន់តែខ្ពស់។

keyword:
N/A
ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច(Trap-Barrier System​ ឬ ធី-ប៊ី-អេស) គឺជាវិធីសាស្ដ្រគ្រប់គ្រងសត្វ
កណ្ដុរដោយ ការផ្សំបញ្ចូលគ្នានូវ អង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច ដំណាំធ្នាក់ និងការចូលរួមរបស់កសិករក្នុង
សហគមន៍  ។    វិធីសាស្ដ្រនេះតំរូវឱ្យមានការយកចិត្ដទុកដាក់ទៅលើគុណភាព    នៃសម្ភារៈនិង
បច្ចេកទេស  នៃការរៀបចំ    សម្ភារៈ  ធី-ប៊ី-អេស    ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាព របស់វាកាន់តែខ្ពស់។ចំណងជើង:
អង្គប់ ទ្រុង ធី-ប៊ី-អេស
បរិយាយ:
លោកអ្នកពិតជាឆ្ងល់ហើយមែនទេ? ថាតើអង្គប់ទ្រុង ធី-ប៊ី-អេស នោះជាអ្វី? ហើយមានលក្ខណះ
យ៉ាងដូចម្ដេច?។ ដើម្បីដោះស្រាយនូវចំងល់នេះ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
សូមធ្វើការបង្ហាញជូននូវប្រភេទអង្គប់ទ្រុង ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់កណ្ដុរស្រែ​ ហើ
យមានលក្ខណះជាអង្គប់ទ្រុងពិឃាត ព្រោះអង្គប់នេះអាចទាក់ទាញ សត្វកណ្ដុរអោយចូលទៅក្នុង
ទ្រុងបានយ៉ាងងាយ តែចេញវិញមិនរួចឡីយ។

keyword:
N/A
លោកអ្នកពិតជាឆ្ងល់ហើយមែនទេ? ថាតើអង្គប់ទ្រុង ធី-ប៊ី-អេស នោះជាអ្វី? ហើយមានលក្ខណះ
យ៉ាងដូចម្ដេច?។ ដើម្បីដោះស្រាយនូវចំងល់នេះ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
សូមធ្វើការបង្ហាញជូននូវប្រភេទអង្គប់ទ្រុង ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់កណ្ដុរស្រែ​ ហើ
យមានលក្ខណះជាអង្គប់ទ្រុងពិឃាត ព្រោះអង្គប់នេះអាចទាក់ទាញ សត្វកណ្ដុរអោយចូលទៅក្នុង
ទ្រុងបានយ៉ាងងាយ តែចេញវិញមិនរួចឡីយ។ចំណងជើង:
ការរៀបចំសហគមន៍ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកណ្តុរស្រែ
បរិយាយ:
កណ្តុរស្រែ ជាសត្វចង្រៃមួយក្នុងចំណោមសត្វដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ គម្រោង
នេះនឹងបង្កើតការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរជាលក្ខណៈសហការគ្នា ឬជាសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសា
ស្ត្រ ធី-ប៊ី-អេស។ ធី-ប៊ី-អេស មានន័យថាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរស្រែមួយរួម មាន របាំងប្លាស្ទិច
អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់។
keyword:
N/A
កណ្តុរស្រែ ជាសត្វចង្រៃមួយក្នុងចំណោមសត្វដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ គម្រោង
នេះនឹងបង្កើតការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរជាលក្ខណៈសហការគ្នា ឬជាសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសា
ស្ត្រ ធី-ប៊ី-អេស។ ធី-ប៊ី-អេស មានន័យថាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរស្រែមួយរួម មាន របាំងប្លាស្ទិច
អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់។


ចំណងជើង:
ការរៀបចំសហគមន៏ដើម្បីគ្រប់គ្រងកណ្តុរស្រែ
បរិយាយ:
កណ្ដុរស្រែ ជាកត្ដាចង្រៃមួយក្នុងចំណោមកត្ដាចង្រៃដែលធ្វើអោយបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
ម្យ៉ាងទៀត សត្វកណ្ដុរមានការលំបាកក្នុងការកំចាត់បើសិនជាកសិករមិនបានសហការណ៍គ្នាល្អទេ
ក្នុងការកំចាត់កណ្ដុរនេះ។ ដូចនេះ រាល់វិធានការណ៍កំចាត់ទាំងឡាយពុំសូវមានប្រសិទ្ធិភាពហើយចំ
ណាយថវិកាច្រើនទៀតផង។ គំរោងនេះបានបង្កើតការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្ដុរនេះជាលក្ខណៈជាការស
ហការគ្នា ឬជាសហគមន៏ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ដ្រ Trap-Barrier System (TBS: ធី-ប៊ី-អេសប។
ធី-ប៊ី-អេស មាននយ័ថាជាប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងសត្វកណ្ដុរស្រែមួយរួមមាន របាំងផ្លាស្ទិច អង្គប់ និងដំណាំ
ធ្នាក់​​   ។ ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងនេះទាមទារចាំបាច់នូវការចូលរួមរបស់កសិករទាំងអស់ដែលមានស្រែនៅ
ក្បែរៗគ្នា។

keyword:
N/A
កណ្ដុរស្រែ ជាកត្ដាចង្រៃមួយក្នុងចំណោមកត្ដាចង្រៃដែលធ្វើអោយបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
ម្យ៉ាងទៀត សត្វកណ្ដុរមានការលំបាកក្នុងការកំចាត់បើសិនជាកសិករមិនបានសហការណ៍គ្នាល្អទេ
ក្នុងការកំចាត់កណ្ដុរនេះ។ ដូចនេះ រាល់វិធានការណ៍កំចាត់ទាំងឡាយពុំសូវមានប្រសិទ្ធិភាពហើយចំ
ណាយថវិកាច្រើនទៀតផង។ គំរោងនេះបានបង្កើតការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្ដុរនេះជាលក្ខណៈជាការស
ហការគ្នា ឬជាសហគមន៏ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ដ្រ Trap-Barrier System (TBS: ធី-ប៊ី-អេសប។
ធី-ប៊ី-អេស មាននយ័ថាជាប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងសត្វកណ្ដុរស្រែមួយរួមមាន របាំងផ្លាស្ទិច អង្គប់ និងដំណាំ
ធ្នាក់​​   ។ ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងនេះទាមទារចាំបាច់នូវការចូលរួមរបស់កសិករទាំងអស់ដែលមានស្រែនៅ
ក្បែរៗគ្នា។

         12         
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.