ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
ការបោកស្រូវ
បរិយាយ:
ការបោកស្រូវ គឺជាការផ្តាច់យកគ្រាប់ស្រូវចេញពីដើម (ចំបើង) ដោយកម្លាំងប៉ះទង្គិច កម្លាំងកកិត ឬ
ដោយកម្លាំងទាំងពីររួមគ្នា ។ ការខកខាន (ពន្យារពេល) បោកបែនបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់រួចធ្វើឱ្យគ្រាប់ស្រូវ
ខូចយ៉ាងឆាប់រហស័ ជាពិសេស នៅពេលហាល ឬគរកណ្តាប់ជាស្នឹមនៅ វាលស្រែ។ការបោកមិនបាន
សមស្របអាចបណ្តាលឲ្យ បាត់បង់ច្រើនដោយសារការបោក និងការ កំពប់ខ្ចាត់ខ្ចាយ ។
keyword:
N/A
ការបោកស្រូវ គឺជាការផ្តាច់យកគ្រាប់ស្រូវចេញពីដើម (ចំបើង) ដោយកម្លាំងប៉ះទង្គិច កម្លាំងកកិត ឬ
ដោយកម្លាំងទាំងពីររួមគ្នា ។ ការខកខាន (ពន្យារពេល) បោកបែនបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់រួចធ្វើឱ្យគ្រាប់ស្រូវ
ខូចយ៉ាងឆាប់រហស័ ជាពិសេស នៅពេលហាល ឬគរកណ្តាប់ជាស្នឹមនៅ វាលស្រែ។ការបោកមិនបាន
សមស្របអាចបណ្តាលឲ្យ បាត់បង់ច្រើនដោយសារការបោក និងការ កំពប់ខ្ចាត់ខ្ចាយ ។


ចំណងជើង:
តើត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោកស្រូវដូចម្តេច
បរិយាយ:
ការថែទាំ ការរៀបចំ ការកែតម្រូវ ឬបញ្ជាម៉ាស៊ីនបោកមិនត្រឹមត្រូវ អាចបណ្តាលឲ្យការបាត់ បង់គ្រាប់
ស្រូវ និងការចំណាយប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើង ព្រមទាំងបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព អ្នកកាន់ម៉ា
ស៊ីនទៀតផង ។
keyword:
N/A
ការថែទាំ ការរៀបចំ ការកែតម្រូវ ឬបញ្ជាម៉ាស៊ីនបោកមិនត្រឹមត្រូវ អាចបណ្តាលឲ្យការបាត់ បង់គ្រាប់
ស្រូវ និងការចំណាយប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើង ព្រមទាំងបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព អ្នកកាន់ម៉ា
ស៊ីនទៀតផង ។
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.