Search by Categories
Search by Crop Type
New​ Publication
Visitor Counter
        
Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
Keyword  

Search
Advance search
Title:
Seed quality
Description:
គ្រាប់ពូជ គឺជាផលិតផលមានជីវិតដែលត្រូវបានគេផលិត ប្រមូលផល និងការអនុវត្តន៍ដ៏ត្រឹម ត្រូវផ្សេងៗទៀត ដើម្បីទទួលបានផលខ្ពស់ ។ គុណភាពគ្រាប់ពូជ គឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវកត្តាជា ច្រើនដែលបែងចែកទៅតាមរូបរាងគ្រាប់ លក្ខណៈរូបសាស្ត្រដែលរុក្ខជាតិមេបាបានផ្តល់ឱ្យ ក្នុង អំឡុងពេលលូតលាស់ ប្រមូលផល ទុកដាក់ និងដាំដុះផងដែរ ។
keyword:
N/A
គ្រាប់ពូជ គឺជាផលិតផលមានជីវិតដែលត្រូវបានគេផលិត ប្រមូលផល និងការអនុវត្តន៍ដ៏ត្រឹម ត្រូវផ្សេងៗទៀត ដើម្បីទទួលបានផលខ្ពស់ ។ គុណភាពគ្រាប់ពូជ គឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវកត្តាជា ច្រើនដែលបែងចែកទៅតាមរូបរាងគ្រាប់ លក្ខណៈរូបសាស្ត្រដែលរុក្ខជាតិមេបាបានផ្តល់ឱ្យ ក្នុង អំឡុងពេលលូតលាស់ ប្រមូលផល ទុកដាក់ និងដាំដុះផងដែរ ។
Title:
Rice quality
Description:
គុណភាពគ្រាប់ស្រូវត្រូវបានកំណត់ដោយពូជ លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ពេលដាំដុះ ការថែ ទាំដំណាំ លក្ខខណ្ឌដី ការប្រមូលផល និងកិច្ចប្រតិបត្តិការនានានៅក្រោយពេលប្រមូលផល ។ ដើម្បីកំណត់គុណភាពគ្រាប់ស្រូវ​ គេត្រូវពិនិត្យលើចំណុចមួយចំនួនដូចជា​​ សំណើមគ្រាប់ស្រូវ កម្ទេចកំទីលាយជាមួយស្រូវ ភាពសុទ្ធរបស់គ្រាប់ស្រូវ ទំហំគ្រាប់ គ្រាប់ប្រេះ គ្រាប់ទុំស្ទើរ និងគ្រាប់ខូច ។

keyword:
N/A
គុណភាពគ្រាប់ស្រូវត្រូវបានកំណត់ដោយពូជ លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ពេលដាំដុះ ការថែ ទាំដំណាំ លក្ខខណ្ឌដី ការប្រមូលផល និងកិច្ចប្រតិបត្តិការនានានៅក្រោយពេលប្រមូលផល ។ ដើម្បីកំណត់គុណភាពគ្រាប់ស្រូវ​ គេត្រូវពិនិត្យលើចំណុចមួយចំនួនដូចជា​​ សំណើមគ្រាប់ស្រូវ កម្ទេចកំទីលាយជាមួយស្រូវ ភាពសុទ្ធរបស់គ្រាប់ស្រូវ ទំហំគ្រាប់ គ្រាប់ប្រេះ គ្រាប់ទុំស្ទើរ និងគ្រាប់ខូច ។

Title:
Lossing in harvesting time
Description:

keyword:
N/A

Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.