ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
បរិយាយ:
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ
keyword:
N/A
ពូជដំណាំនានាដែលបានរំដោះ


ចំណងជើង:
ពូជពោតសជ័យ
បរិយាយ:
ពូជពោត “ សជ័យ ” ត្រូវបានរំដោះដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជានាចុងឆ្នាំ
២០០៦ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ ពូជនេះមានប្រ
ភពដើមចេញពីស្រឡាយ S-99TL WQ-HG-AB របស់វិទ្យាស្ថានស៊ីមីត​ (CIMMYT) ដែលស្ថិតនៅ
ប្រទេសម៉ិចស៊ិចកូ ហើយជាប្រភេទពូជដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់។
keyword:
N/A
ពូជពោត “ សជ័យ ” ត្រូវបានរំដោះដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជានាចុងឆ្នាំ
២០០៦ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ ពូជនេះមានប្រ
ភពដើមចេញពីស្រឡាយ S-99TL WQ-HG-AB របស់វិទ្យាស្ថានស៊ីមីត​ (CIMMYT) ដែលស្ថិតនៅ
ប្រទេសម៉ិចស៊ិចកូ ហើយជាប្រភេទពូជដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់។


ចំណងជើង:
ពូជពោត លឿងមង្គល
បរិយាយ:
ពូជពោត លឿងមង្គល
keyword:
N/A
ពូជពោត លឿងមង្គល


ចំណងជើង:
ពូជពោត“សជ័យ”
បរិយាយ:
ពូជពោត “សជ័យ” គឺជាពូជពោតដែលបានធ្វើការរំដោះ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នាចុងឆ្នាំ ២០០៦។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយ
រដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។បច្ចុប្បន្នពូជពោត “សជ័យ”បាននឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមប្រជាកសិករ
នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

keyword:
N/A
ពូជពោត “សជ័យ” គឺជាពូជពោតដែលបានធ្វើការរំដោះ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នាចុងឆ្នាំ ២០០៦។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយ
រដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។បច្ចុប្បន្នពូជពោត “សជ័យ”បាននឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមប្រជាកសិករ
នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។



ចំណងជើង:
ពូជពោត “លឿងមង្គល”
បរិយាយ:
ពូជ “លឿងមង្គល”   គឺជាពូជពោតដែលបានធ្វើការរំដោះ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នាចុងឆ្នាំ ២០០៦។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយ
រដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ បច្ចុប្បន្នពូជពោត “លឿងមង្គល” បាននឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមប្រជា
កសិករ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

keyword:
N/A
ពូជ “លឿងមង្គល”   គឺជាពូជពោតដែលបានធ្វើការរំដោះ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នាចុងឆ្នាំ ២០០៦។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយ
រដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ បច្ចុប្បន្នពូជពោត “លឿងមង្គល” បាននឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមប្រជា
កសិករ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.