ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
បណ្ណាល័យ


ចំណងជើង:
ការគ្រប់គ្រងជីជាតិដីលើដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា
បរិយាយ:
 ឯកសារចងក្រងនេះ ផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រដ៏ងាយស្រួលមួយ ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណដីសម្រាប់ដំណាំស្រូវ។ គន្លឹះនៃការធ្វើអត្តសញ្ញាណដីមានភាពសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាដីសំខាន់ៗ ដែល​ត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្រុមមួយចំនួន ដែលងាយគ្រប់គ្រងនិងសម្គាល់។ ការពិពណ៌នាទូទៅអំពីក្រុមដីនីមួយៗ ផ្ដល់ឱកាសក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ បើសិនជាមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើ  ចំណាត់ថ្នាក់ដីណាមួយ។ នាបច្ចុប្បន្ន ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីទាំងនេះ អ្នកអនុវត្តមិនចាំបាច់ត្រូវការផែនទីលម្អិត ឬការវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏សាំញុំាទេ។ ឯកសារនេះនឹងអធិប្បាយលម្អិតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នូវសក្ដានុពលភាពនៃក្រុមដីនីមួយៗ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មដែល​កំពុងធ្វើការនៅលើវាលស្រែ នឹងពឹងផ្អែកលើឯកសារនេះដោយពិតប្រាកដសម្រាប់រយៈពេល​វែងនាពេលអនាគត។
keyword:
N/A
 ឯកសារចងក្រងនេះ ផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រដ៏ងាយស្រួលមួយ ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណដីសម្រាប់ដំណាំស្រូវ។ គន្លឹះនៃការធ្វើអត្តសញ្ញាណដីមានភាពសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាដីសំខាន់ៗ ដែល​ត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្រុមមួយចំនួន ដែលងាយគ្រប់គ្រងនិងសម្គាល់។ ការពិពណ៌នាទូទៅអំពីក្រុមដីនីមួយៗ ផ្ដល់ឱកាសក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ បើសិនជាមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើ  ចំណាត់ថ្នាក់ដីណាមួយ។ នាបច្ចុប្បន្ន ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីទាំងនេះ អ្នកអនុវត្តមិនចាំបាច់ត្រូវការផែនទីលម្អិត ឬការវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏សាំញុំាទេ។ ឯកសារនេះនឹងអធិប្បាយលម្អិតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នូវសក្ដានុពលភាពនៃក្រុមដីនីមួយៗ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មដែល​កំពុងធ្វើការនៅលើវាលស្រែ នឹងពឹងផ្អែកលើឯកសារនេះដោយពិតប្រាកដសម្រាប់រយៈពេល​វែងនាពេលអនាគត។


ចំណងជើង:
គម្រោងការងារសូចនាករនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម (ASTI)
បរិយាយ:
 សេចក្តីសង្ខេបនៃគម្រោង
គម្រោងការងារសូចនាករនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម (ASTI) នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកសម្របសម្រួលដោយសមាគមនៃស្ថាប័នស្រាវជ្រាវកសិកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APAARI) និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអន្តរជាតិ (IFPRI) ផ្តល់អំណាចដល់ដៃគូក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យស្តីពីការផ្តល់មូលនិធិសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវកសិកម្មនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិក។ គម្រោង ASTI នេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិ (ACIAR) ហើយគាំទ្រ ដល់ការផលិតការវិភាគ មធ្យោបាយពង្រឹងសមត្ថភាព និងផលិតផលផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួយសម្រួលដល់គោលនយោបាយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មប្រកបដោយសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

ភស្ដុតាងបង្ហាញថាការវិនិយោគរយៈពេលវែងក្នុងការស្រាវជ្រាវកសិកម្មធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យា និងពូជដំណាំកសិកម្មមានភាពប្រសើរឡើងដែលនាំឲ្យមានការបង្កើនផលិតភាពអាហារូបត្ថម្ភប្រសើរ ប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់ហើយទីបំផុតធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងកាន់តែប្រសើរឡើង។ ទោះយ៉ាងណា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មទាមទារការប្តេជ្ញាចិត្ត     រយៈពេលវែងនៃការផ្តល់មូលនិធិគ្រប់គ្រាន់និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវសមស្រប និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នដែលមានការថែរក្សាបានល្អ។

ទិន្នន័យនិងការវិភាគរបស់ ASTI អាចជួយបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ។ ការកំណត់អាទិភាព និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ ASTI ដើរតួជាធនធានសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ អ្នកផ្តល់ជំនួយ និងអ្នកដទៃទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនូវវិស័យកសិកម្ម។ សម្រាប់លទ្ធផលលម្អិតនៃការងាររបស់គម្រោងនេះ សូមចុចលើតំណរភ្ជាប់ .......

keyword:
N/A
 សេចក្តីសង្ខេបនៃគម្រោង
គម្រោងការងារសូចនាករនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម (ASTI) នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកសម្របសម្រួលដោយសមាគមនៃស្ថាប័នស្រាវជ្រាវកសិកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APAARI) និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអន្តរជាតិ (IFPRI) ផ្តល់អំណាចដល់ដៃគូក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យស្តីពីការផ្តល់មូលនិធិសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវកសិកម្មនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិក។ គម្រោង ASTI នេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិ (ACIAR) ហើយគាំទ្រ ដល់ការផលិតការវិភាគ មធ្យោបាយពង្រឹងសមត្ថភាព និងផលិតផលផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួយសម្រួលដល់គោលនយោបាយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មប្រកបដោយសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

ភស្ដុតាងបង្ហាញថាការវិនិយោគរយៈពេលវែងក្នុងការស្រាវជ្រាវកសិកម្មធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យា និងពូជដំណាំកសិកម្មមានភាពប្រសើរឡើងដែលនាំឲ្យមានការបង្កើនផលិតភាពអាហារូបត្ថម្ភប្រសើរ ប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់ហើយទីបំផុតធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងកាន់តែប្រសើរឡើង។ ទោះយ៉ាងណា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មទាមទារការប្តេជ្ញាចិត្ត     រយៈពេលវែងនៃការផ្តល់មូលនិធិគ្រប់គ្រាន់និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវសមស្រប និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នដែលមានការថែរក្សាបានល្អ។

ទិន្នន័យនិងការវិភាគរបស់ ASTI អាចជួយបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ។ ការកំណត់អាទិភាព និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ ASTI ដើរតួជាធនធានសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ អ្នកផ្តល់ជំនួយ និងអ្នកដទៃទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនូវវិស័យកសិកម្ម។ សម្រាប់លទ្ធផលលម្អិតនៃការងាររបស់គម្រោងនេះ សូមចុចលើតំណរភ្ជាប់ .......ចំណងជើង:
ពូជស្រូវសែនក្រអូប០១
បរិយាយ:
  ពូជស្រូវ “សែនក្រអូប០១” ជាពូជស្រូវក្រអូប ដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយជូនកសិករប្រើប្រាស់ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩។  បច្ចុប្បន្ន ពូជស្រូវ “សែនក្រអូប០១” បាននឹងកំពុងរីកសាយភាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយពូជស្រូវនេះផ្តល់នូវទិន្នផលខ្ពស់ មានក្លិនក្រអូប គុណភាពអង្ករល្អមានភាពថ្លាវែងរលូន និងបាយទន់ឆ្ងាញ់ពិសារទៀតផង។  ជាពិសេសទៅទៀត ជាពូជដែលមានប្រភេទអង្ករមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ។
keyword:
N/A
  ពូជស្រូវ “សែនក្រអូប០១” ជាពូជស្រូវក្រអូប ដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយជូនកសិករប្រើប្រាស់ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩។  បច្ចុប្បន្ន ពូជស្រូវ “សែនក្រអូប០១” បាននឹងកំពុងរីកសាយភាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយពូជស្រូវនេះផ្តល់នូវទិន្នផលខ្ពស់ មានក្លិនក្រអូប គុណភាពអង្ករល្អមានភាពថ្លាវែងរលូន និងបាយទន់ឆ្ងាញ់ពិសារទៀតផង។  ជាពិសេសទៅទៀត ជាពូជដែលមានប្រភេទអង្ករមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ។
ចំណងជើង:
ពូជពោតដំណើបស៊ីអឹម១
បរិយាយ:
ពូជពោតដំណើបស៊ីអឹម១
keyword:
N/A
ពូជពោតដំណើបស៊ីអឹម១


ចំណងជើង:
ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃគំរូសម្រាប់ ដំណាំស្រូវ
បរិយាយ:
 ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃគំរូសម្រាប់ដំណាំស្រូវ (SES)
keyword:
SES
 ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃគំរូសម្រាប់ដំណាំស្រូវ (SES)


ចំណងជើង:
Capsicum Germplasm Catolog of Cambodia
បរិយាយ:
Capsicum is an important spices and vegetable in Cambodia since long time ago. There is no clear evidence indicates that when Capsicum is introduced to Cambodia but Capsicum that we call in Khmer “Mtes” are commonly used by Khmer people almost in every dish. Two Capsicum species are found in Cambodia, C. annuum (Mtes Daineang, Mtes Plaok, Mtes Leak) and C. frutescens (Mtes Achsat, Mtes Khmang, Mtes Kdorchmar, Mtes Achkandol, Mtes Sar etc.). 
keyword:
N/A
Capsicum is an important spices and vegetable in Cambodia since long time ago. There is no clear evidence indicates that when Capsicum is introduced to Cambodia but Capsicum that we call in Khmer “Mtes” are commonly used by Khmer people almost in every dish. Two Capsicum species are found in Cambodia, C. annuum (Mtes Daineang, Mtes Plaok, Mtes Leak) and C. frutescens (Mtes Achsat, Mtes Khmang, Mtes Kdorchmar, Mtes Achkandol, Mtes Sar etc.). 


ចំណងជើង:
របាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ២០១៥-២០១៦
បរិយាយ:

keyword:
N/Aចំណងជើង:
របាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ២០១៦-២០១៧
បរិយាយ:

keyword:
N/A

ចំណងជើង:
test
បរិយាយ:
 test
keyword:
N/A
 test


ចំណងជើង:
របាយការណ៍សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី ផលិតកម្មនិងការប្រើប្រាស់ដំណាំដំឡូងមី ប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បរិយាយ:

keyword:
cassava

         12345...2324         
Copyrights © 2021 by CARDI - CARDI . All rights reserved.