ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
សៀវភៅនិងអត្ថបទបោះពុម្ពដោយកាឌី


ចំណងជើង:
ដីនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៃប្រទេសកម្ពុជា
បរិយាយ:
ស្រុកត្រាំកក់ស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃខេត្តតាកែវ ហើយមានចំងាយប្រមាណ ៩០គ.មពីរាជធានីភ្នំ
ពេញទៅទិសខាងត្បូងតាមផ្លូវជាតិលេខ៣។ ស្រុកនេះមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ ៥៦.០៧២,៦០ហិក
តា ដែលក្នុងនោះដីសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មមានចំនួន ៦៩,៧៧ភាគរយ។  ភាគច្រើននៃដីកសិកម្ម
ត្រូវ បានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកម្មដំណាំស្រូវវស្សា ដែលមានផ្ទៃដីចំនួន ៣៥.៨៤៦,៨៤ហិកតា។
ក្រៅពីនេះដីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំដុះដំណាំចំការរួមផ្សំ ផ្សេងៗទៀតដូចជា ឪឡឹក សណែ្តក
បាយ សណែ្តកសៀង សណ្ដែកដី ពោត ឆៃថាវ និងដំណាំឈើហូបផ្លែ។

keyword:
N/A
ស្រុកត្រាំកក់ស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃខេត្តតាកែវ ហើយមានចំងាយប្រមាណ ៩០គ.មពីរាជធានីភ្នំ
ពេញទៅទិសខាងត្បូងតាមផ្លូវជាតិលេខ៣។ ស្រុកនេះមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ ៥៦.០៧២,៦០ហិក
តា ដែលក្នុងនោះដីសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មមានចំនួន ៦៩,៧៧ភាគរយ។  ភាគច្រើននៃដីកសិកម្ម
ត្រូវ បានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកម្មដំណាំស្រូវវស្សា ដែលមានផ្ទៃដីចំនួន ៣៥.៨៤៦,៨៤ហិកតា។
ក្រៅពីនេះដីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំដុះដំណាំចំការរួមផ្សំ ផ្សេងៗទៀតដូចជា ឪឡឹក សណែ្តក
បាយ សណែ្តកសៀង សណ្ដែកដី ពោត ឆៃថាវ និងដំណាំឈើហូបផ្លែ។ចំណងជើង:
បចេ្ចកទេសដាំដុះដំណាំសណ្តែកបាយ
បរិយាយ:
សណ្ដែកបាយជាដំណាំមួយដែលចាត់ថ្នាក់ក្នុងពពួកដំណាំសណ្ដែក Leguminosea។ សណ្ដែក
បាយ
មានពីរប្រភេទ គឺប្រភេទដែលមានសំបកផ្លែពណ៌ខ្មៅនៅពេលទុំ (Vigna mungo = black gram) និងប្រភេទដែលលមានសំបកផ្លែពណ៌ប្រផេះនៅពេលទុំ (Vignaradiata = mungbean)។ សណ្ដែកបាយមានសារប្រយោជន៍ច្រើនសំរាប់ធ្វើជាចំណីអាហាររបស់មនុស្ស និងជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់។ សណ្ដែកបាយជាដំណាំដែលអាចទាញយកអាសូតពីបរិយាកាសដោយ ខ្លួនឯង និងជួយបង្កើនជីជាតិដី។ ប្រជាកសិករនិយមដាំដំណាំនេះនៅក្រោយពេលប្រមូលផលស្រូវរួច ជាពិសេសគេអាចដាំដុះវានៅតាមតំបន់មាត់ទន្លេ និងតំបន់ខ្ពង់រាប។ ផ្ទៃដីដាំដុះសណ្ដែកបាយសរុបនៅ ប្រទេសកម្ពុជាគឺ ៤៤.៩៤០ហ.ត ដែលក្នុងនោះនៅរដូវវស្សាមានផ្ទៃដីដាំដុះ ៣៣.០១០ហ.ត និងរដូវប្រាំង ១១.៩៣០ហ.ត។ ទិន្នផល មធ្យមប្រចាំឆ្នាំគឺ ០,៧៣៤ត/ហ.ត (រដូវវស្សា ០,៧៤៤ត/ហ.ត រីឯរដូវប្រាំង ០,៧០៥ត/ហ.ត) (ស្ថិតិកសិកម្ម ២០០៣-២០០៤ របស់ការិយាល័យស្ថិតិនៃ នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)។

keyword:
N/A
សណ្ដែកបាយជាដំណាំមួយដែលចាត់ថ្នាក់ក្នុងពពួកដំណាំសណ្ដែក Leguminosea។ សណ្ដែក
បាយ
មានពីរប្រភេទ គឺប្រភេទដែលមានសំបកផ្លែពណ៌ខ្មៅនៅពេលទុំ (Vigna mungo = black gram) និងប្រភេទដែលលមានសំបកផ្លែពណ៌ប្រផេះនៅពេលទុំ (Vignaradiata = mungbean)។ សណ្ដែកបាយមានសារប្រយោជន៍ច្រើនសំរាប់ធ្វើជាចំណីអាហាររបស់មនុស្ស និងជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់។ សណ្ដែកបាយជាដំណាំដែលអាចទាញយកអាសូតពីបរិយាកាសដោយ ខ្លួនឯង និងជួយបង្កើនជីជាតិដី។ ប្រជាកសិករនិយមដាំដំណាំនេះនៅក្រោយពេលប្រមូលផលស្រូវរួច ជាពិសេសគេអាចដាំដុះវានៅតាមតំបន់មាត់ទន្លេ និងតំបន់ខ្ពង់រាប។ ផ្ទៃដីដាំដុះសណ្ដែកបាយសរុបនៅ ប្រទេសកម្ពុជាគឺ ៤៤.៩៤០ហ.ត ដែលក្នុងនោះនៅរដូវវស្សាមានផ្ទៃដីដាំដុះ ៣៣.០១០ហ.ត និងរដូវប្រាំង ១១.៩៣០ហ.ត។ ទិន្នផល មធ្យមប្រចាំឆ្នាំគឺ ០,៧៣៤ត/ហ.ត (រដូវវស្សា ០,៧៤៤ត/ហ.ត រីឯរដូវប្រាំង ០,៧០៥ត/ហ.ត) (ស្ថិតិកសិកម្ម ២០០៣-២០០៤ របស់ការិយាល័យស្ថិតិនៃ នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)។ចំណងជើង:
ពេលវេលាដំាដុះដំណាំសណ្តែកបាយក្នុងរដូវប្រាំងនៅតំបន់ខ្ពង់រាប
បរិយាយ:

keyword:
N/Aចំណងជើង:
ការចូលរួមរបស់កសិករក្នុងការគ្រប់គ្រងកណ្តុរស្រែ
បរិយាយ:
ការចូលរួមរបសក់សិករ ក្នុងការគ្រប់គ្រង កណ្តុរស្រែ  គឺជាការគ្រប់គ្រងកណ្តុរដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនិង
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍រួមដល់សហគមន៍ទាំងមូល។វាជាវិធីសាស្ត្រការពារដំណាំស្រូវប្រឆាំងនឹងកណ្តុរ
ស្រែ ដែលមានលក្ខណៈ ជាប្រពន្ធ័មួយរួមមាន របាំងប្លាស្ទិច អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់ ។កសិករក្នុងសហ
គមន៍ចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំសម្ភារៈ ការរៀបចំកូនស្រែ និងការត្រួត ពិនិត្យថែទាំកូនស្រែ។
keyword:
N/A
ការចូលរួមរបសក់សិករ ក្នុងការគ្រប់គ្រង កណ្តុរស្រែ  គឺជាការគ្រប់គ្រងកណ្តុរដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនិង
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍រួមដល់សហគមន៍ទាំងមូល។វាជាវិធីសាស្ត្រការពារដំណាំស្រូវប្រឆាំងនឹងកណ្តុរ
ស្រែ ដែលមានលក្ខណៈ ជាប្រពន្ធ័មួយរួមមាន របាំងប្លាស្ទិច អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់ ។កសិករក្នុងសហ
គមន៍ចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំសម្ភារៈ ការរៀបចំកូនស្រែ និងការត្រួត ពិនិត្យថែទាំកូនស្រែ។


ចំណងជើង:
បច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើអង្គប់សត្វកណ្ដុរស្រែសម្រាប់ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច
បរិយាយ:
ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច(Trap-Barrier System​ ឬ ធី-ប៊ី-អេស) គឺជាវិធីសាស្ដ្រគ្រប់គ្រងសត្វ
កណ្ដុរដោយ ការផ្សំបញ្ចូលគ្នានូវ អង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច ដំណាំធ្នាក់ និងការចូលរួមរបស់កសិករក្នុង
សហគមន៍  ។    វិធីសាស្ដ្រនេះតំរូវឱ្យមានការយកចិត្ដទុកដាក់ទៅលើគុណភាព    នៃសម្ភារៈនិង
បច្ចេកទេស  នៃការរៀបចំ    សម្ភារៈ  ធី-ប៊ី-អេស    ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាព របស់វាកាន់តែខ្ពស់។

keyword:
N/A
ប្រព័ន្ធអង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច(Trap-Barrier System​ ឬ ធី-ប៊ី-អេស) គឺជាវិធីសាស្ដ្រគ្រប់គ្រងសត្វ
កណ្ដុរដោយ ការផ្សំបញ្ចូលគ្នានូវ អង្គប់របាំងផ្លាស្ទិច ដំណាំធ្នាក់ និងការចូលរួមរបស់កសិករក្នុង
សហគមន៍  ។    វិធីសាស្ដ្រនេះតំរូវឱ្យមានការយកចិត្ដទុកដាក់ទៅលើគុណភាព    នៃសម្ភារៈនិង
បច្ចេកទេស  នៃការរៀបចំ    សម្ភារៈ  ធី-ប៊ី-អេស    ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាព របស់វាកាន់តែខ្ពស់។ចំណងជើង:
អង្គប់ ទ្រុង ធី-ប៊ី-អេស
បរិយាយ:
លោកអ្នកពិតជាឆ្ងល់ហើយមែនទេ? ថាតើអង្គប់ទ្រុង ធី-ប៊ី-អេស នោះជាអ្វី? ហើយមានលក្ខណះ
យ៉ាងដូចម្ដេច?។ ដើម្បីដោះស្រាយនូវចំងល់នេះ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
សូមធ្វើការបង្ហាញជូននូវប្រភេទអង្គប់ទ្រុង ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់កណ្ដុរស្រែ​ ហើ
យមានលក្ខណះជាអង្គប់ទ្រុងពិឃាត ព្រោះអង្គប់នេះអាចទាក់ទាញ សត្វកណ្ដុរអោយចូលទៅក្នុង
ទ្រុងបានយ៉ាងងាយ តែចេញវិញមិនរួចឡីយ។

keyword:
N/A
លោកអ្នកពិតជាឆ្ងល់ហើយមែនទេ? ថាតើអង្គប់ទ្រុង ធី-ប៊ី-អេស នោះជាអ្វី? ហើយមានលក្ខណះ
យ៉ាងដូចម្ដេច?។ ដើម្បីដោះស្រាយនូវចំងល់នេះ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
សូមធ្វើការបង្ហាញជូននូវប្រភេទអង្គប់ទ្រុង ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់កណ្ដុរស្រែ​ ហើ
យមានលក្ខណះជាអង្គប់ទ្រុងពិឃាត ព្រោះអង្គប់នេះអាចទាក់ទាញ សត្វកណ្ដុរអោយចូលទៅក្នុង
ទ្រុងបានយ៉ាងងាយ តែចេញវិញមិនរួចឡីយ។ចំណងជើង:
បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំពោត
បរិយាយ:
ពោតជាដំណាំមួយយ៉ាងសំខាន់ ដែលមនុស្សស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោកត្រូវ ការដោយខាន
ពុំបាន។ ដោយក្នុងនោះផលិតផល ២០ភាគរយ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចំណី អាហាររបស់មនុស្ស ៦០
ភាគរយ ប្រើជាចំណីសត្វ និង ១៥ ទៅ ២០ភាគរយ បញ្ចូលទៅ ក្​​នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម​​។ពោត
មានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនចំនួន  ៨-១០ ភាគរយ អាមីដុងចំនួន ៦៩-៧៤ភាគរយ ខ្លាញ់ចំនួន៣៤-៣៥
ភាគរយ ទឹកចំនួន ១០-១៣ភាគរយ អំបិលរ៉ែ ចំនួន ១២-១៥ភាគរយ និង វីតាមីនផ្សេងៗទៀត។

keyword:
N/A
ពោតជាដំណាំមួយយ៉ាងសំខាន់ ដែលមនុស្សស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោកត្រូវ ការដោយខាន
ពុំបាន។ ដោយក្នុងនោះផលិតផល ២០ភាគរយ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចំណី អាហាររបស់មនុស្ស ៦០
ភាគរយ ប្រើជាចំណីសត្វ និង ១៥ ទៅ ២០ភាគរយ បញ្ចូលទៅ ក្​​នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម​​។ពោត
មានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនចំនួន  ៨-១០ ភាគរយ អាមីដុងចំនួន ៦៩-៧៤ភាគរយ ខ្លាញ់ចំនួន៣៤-៣៥
ភាគរយ ទឹកចំនួន ១០-១៣ភាគរយ អំបិលរ៉ែ ចំនួន ១២-១៥ភាគរយ និង វីតាមីនផ្សេងៗទៀត។ចំណងជើង:
ការរៀបចំសហគមន៍ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកណ្តុរស្រែ
បរិយាយ:
កណ្តុរស្រែ ជាសត្វចង្រៃមួយក្នុងចំណោមសត្វដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ គម្រោង
នេះនឹងបង្កើតការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរជាលក្ខណៈសហការគ្នា ឬជាសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសា
ស្ត្រ ធី-ប៊ី-អេស។ ធី-ប៊ី-អេស មានន័យថាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរស្រែមួយរួម មាន របាំងប្លាស្ទិច
អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់។
keyword:
N/A
កណ្តុរស្រែ ជាសត្វចង្រៃមួយក្នុងចំណោមសត្វដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ គម្រោង
នេះនឹងបង្កើតការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរជាលក្ខណៈសហការគ្នា ឬជាសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសា
ស្ត្រ ធី-ប៊ី-អេស។ ធី-ប៊ី-អេស មានន័យថាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរស្រែមួយរួម មាន របាំងប្លាស្ទិច
អង្គប់ និងដំណាំធ្នាក់។


ចំណងជើង:
ជំងឺរលាកស្រទបស្រូវ
បរិយាយ:
គឺជាជំងឺស្រូវម្យ៉ាងដែលបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងារចំលងរបស់ផ្សិតឈ្មោះ  Rhizoctonia solani ។​
keyword:
N/A
គឺជាជំងឺស្រូវម្យ៉ាងដែលបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងារចំលងរបស់ផ្សិតឈ្មោះ  Rhizoctonia solani ។​


ចំណងជើង:
ការប្រើប្រាស់ជីគីមីសំរាប់ដំណាំស្រូវ
បរិយាយ:
សារធាតុចិញ្ចឹមខនិជ  N, P និង K ជាសារធាតុ ដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀត
ដែលរុក្ខជាតិត្រូវការ ដើម្បីទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ និងផ្ដល់ផ្លែផ្ការបស់វា។ដីភាគច្រើននៅប្រទេស
កម្ពុជា ជាពិសេសដីសំរាប់ដំណាំស្រូវពុំអាចផ្គត់ផ្គង់ សារធាតុចិញ្ចឹម ខនិជ  ទាំងនេះឱ្យបានគ្រប់
គ្រាន់តាមតំរូវការរបស់ដំណាំឡើយ  ។    ដូច្នេះដើម្បីធានាបាននូវការលូតលាស់ជាប្រក្រតីរបស់
ដំណាំ   គេចាំបាច់ត្រូវតែបាចជីបន្ថែមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ  ទៅតាមតំរូវការរបស់ដំណាំ និងអនុវត្ដឱ្យ
បានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស  ដើម្បីជៀសវាងនូវការខាតបង់ថវិកា ពេលវេលា និងផល
ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។  ម្យ៉ាងទៀត បរិមាណជីដែលត្រូវប្រើ ក៏អាស្រ័យផង ដែរទៅនឹងប្រភេទដី
ពូជដំណាំ របបទឹក និងកត្ដាបរិស្ថាន ផ្សេងៗទៀត។
keyword:
N/A
សារធាតុចិញ្ចឹមខនិជ  N, P និង K ជាសារធាតុ ដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀត
ដែលរុក្ខជាតិត្រូវការ ដើម្បីទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ និងផ្ដល់ផ្លែផ្ការបស់វា។ដីភាគច្រើននៅប្រទេស
កម្ពុជា ជាពិសេសដីសំរាប់ដំណាំស្រូវពុំអាចផ្គត់ផ្គង់ សារធាតុចិញ្ចឹម ខនិជ  ទាំងនេះឱ្យបានគ្រប់
គ្រាន់តាមតំរូវការរបស់ដំណាំឡើយ  ។    ដូច្នេះដើម្បីធានាបាននូវការលូតលាស់ជាប្រក្រតីរបស់
ដំណាំ   គេចាំបាច់ត្រូវតែបាចជីបន្ថែមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ  ទៅតាមតំរូវការរបស់ដំណាំ និងអនុវត្ដឱ្យ
បានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស  ដើម្បីជៀសវាងនូវការខាតបង់ថវិកា ពេលវេលា និងផល
ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។  ម្យ៉ាងទៀត បរិមាណជីដែលត្រូវប្រើ ក៏អាស្រ័យផង ដែរទៅនឹងប្រភេទដី
ពូជដំណាំ របបទឹក និងកត្ដាបរិស្ថាន ផ្សេងៗទៀត។
Copyrights © 2022 by CARDI - CARDI . All rights reserved.