ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
សៀវភៅនិងអត្ថបទបោះពុម្ពដោយកាឌី


ចំណងជើង:
សមិទ្ធិផលស្រាវជ្រាវ ១០​ ឆ្នាំ
បរិយាយ:
សៀវភៅ សមិទ្ធផលស្រាវជ្រាវ បានប្រមូលផ្ដុំចងក្រងនូវរបកគំហើញ និងលទ្ធផលសំយោគ ដែលទ
ទួលបាន មកពីកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល ១០ ឆ្នាំ (១៩៩៩ - ២០០៩) ដើម្បីឱ្យទៅជាព័ត៌មានចំ
ណេះដឹង បច្ចេកទេស និងអនុសាសន៍ ដែលមានលក្ខណៈងាយយល់ និងងាយអនុវត្ដន៍ ក្នុងគោលបំ
ណងផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ និងឆាប់រហ័សជូនដល់អ្នកសិក្សា និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយបន្ដជូនទៅ
កសិករ។ សៀវភៅនេះ បង្ហាញនូវសមិទ្ធផល ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដំណាំកសិកម្មរបស់
ផ្នែករុក្ខជម្រើសវិទ្យា (អភិវឌ្ឍពូជដំណាំកសិកម្ម រួមមាន ស្រូវ ពោត សណ្ដែក បន្លែ ដំំណាំហូបផ្លែ ផ្កា
និងដំណាំលម្អ) ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីជាតិដី និងសារធាតុចិញ្ចឹមដំណាំ (ការវាយតម្លៃដីកសិកម្ម និងការប្រើ
ប្រាស់ជីសម្រាប់ដំណាំកសិកម្ម) ផ្នែកប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្ម និងបច្ចេកទេស ដាំដុះដំណាំ ផ្នែកការ
ពារដំណាំពីការបំផ្លាញរបស់កត្ដាចង្រៃ (សត្វល្អិត ស្មៅ ជម្ងឺ) ផ្នែកបច្ចេកទេសមុន និងក្រោយ ពេលប្រ
មូលផលដំណាំ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងបច្ចេកទេសក
សិកម្ម។ ព័ត៌មានតាមផ្នែកនីមួយៗ ត្រូវបានសំយោគដោយការិយាល័យស្រាវជ្រាវជំនាញរបស់វិទ្យា
ស្ថាន។ សៀវភៅនេះ បង្កើតឡើងជាភាសាខ្មែរ សំដៅជាពិសេសបម្រើដល់ជនជាតិខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់
វណ្ណៈ។

keyword:
N/A
សៀវភៅ សមិទ្ធផលស្រាវជ្រាវ បានប្រមូលផ្ដុំចងក្រងនូវរបកគំហើញ និងលទ្ធផលសំយោគ ដែលទ
ទួលបាន មកពីកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល ១០ ឆ្នាំ (១៩៩៩ - ២០០៩) ដើម្បីឱ្យទៅជាព័ត៌មានចំ
ណេះដឹង បច្ចេកទេស និងអនុសាសន៍ ដែលមានលក្ខណៈងាយយល់ និងងាយអនុវត្ដន៍ ក្នុងគោលបំ
ណងផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ និងឆាប់រហ័សជូនដល់អ្នកសិក្សា និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយបន្ដជូនទៅ
កសិករ។ សៀវភៅនេះ បង្ហាញនូវសមិទ្ធផល ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដំណាំកសិកម្មរបស់
ផ្នែករុក្ខជម្រើសវិទ្យា (អភិវឌ្ឍពូជដំណាំកសិកម្ម រួមមាន ស្រូវ ពោត សណ្ដែក បន្លែ ដំំណាំហូបផ្លែ ផ្កា
និងដំណាំលម្អ) ផ្នែកគ្រប់គ្រងជីជាតិដី និងសារធាតុចិញ្ចឹមដំណាំ (ការវាយតម្លៃដីកសិកម្ម និងការប្រើ
ប្រាស់ជីសម្រាប់ដំណាំកសិកម្ម) ផ្នែកប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្ម និងបច្ចេកទេស ដាំដុះដំណាំ ផ្នែកការ
ពារដំណាំពីការបំផ្លាញរបស់កត្ដាចង្រៃ (សត្វល្អិត ស្មៅ ជម្ងឺ) ផ្នែកបច្ចេកទេសមុន និងក្រោយ ពេលប្រ
មូលផលដំណាំ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងបច្ចេកទេសក
សិកម្ម។ ព័ត៌មានតាមផ្នែកនីមួយៗ ត្រូវបានសំយោគដោយការិយាល័យស្រាវជ្រាវជំនាញរបស់វិទ្យា
ស្ថាន។ សៀវភៅនេះ បង្កើតឡើងជាភាសាខ្មែរ សំដៅជាពិសេសបម្រើដល់ជនជាតិខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់
វណ្ណៈ។ចំណងជើង:
Description of Crop Varieties Released by Cambodian Agricultural Research and Development Institute (1990-2017)
បរិយាយ:
 
keyword:
N/A
 


ចំណងជើង:
ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជា 2002-01-02Vol 6, Number 1-2 Jan-Dec 2002
បរិយាយ:
Building collaboration between NGOs and agricultural research institutions           

Rice field fish farming integrated with rodent pest management in Cambodia        

The response of upland rice to phosphorus on drained soils subjected to different periods of prior flooding

Moving beyond farming: gender, information flow, and sustainable agriculture in a resource poor environment

Phosphate sorption-desorption behaviour, and phosphorus release characteristics of three contrasting lowland rice soils of Cambodia
keyword:
N/A
Building collaboration between NGOs and agricultural research institutions           

Rice field fish farming integrated with rodent pest management in Cambodia        

The response of upland rice to phosphorus on drained soils subjected to different periods of prior flooding

Moving beyond farming: gender, information flow, and sustainable agriculture in a resource poor environment

Phosphate sorption-desorption behaviour, and phosphorus release characteristics of three contrasting lowland rice soils of Cambodia
ចំណងជើង:
Effect of In Vitro Culture Environments and Culture Methods on Cormlet Formation of Gladiolus, by Vathany Thun, Dae-Hoe Goo, Min Hee Kim, Mi Soon Byun and Kiu Weon Kim. Hort. Environ. Biotechnol. 49(2):114-120. 2008.
បរិយាយ:
Abstract
 
Five gladiolus cultivars 'Adlib Scarlet', 'May Queen', 'Pacific Pink', 'Sharone' and 'White Race' were used in order to identify their specific culture environments and culture methods to obtain cormlets from a shoot base in vitro. There was a cultivar-by-medium-temperature interaction effect. The solid medium was appropriate only for cormlet formation of 'May Queen', while liquid medium was favored for the other four cultivars. The best culture enviroment for cormlets formation of 'Pacific Pink', 'Sharone' and 'White Race' was liquid medium treated at 20℃. Fresh weight of cormlets of 'Adlib Scarlet' was highest when grown in liquid medium treated at 25℃. There was no difference among the three temperatures for cormlet formation of 'May Queen' which grew best in solid medium. The suitable light intensity was 68 μ㏖ㆍm-²ㆍs-¹ PAR for 'May Queen', 'Sharone' and 'White Race', 34 μ㏖ㆍm-²ㆍs-¹ PAR for 'Adlib Scarlet' and 135 μ㏖ㆍm-²ㆍs-¹ PAR for 'Pacific Pink'. Increase in fresh weight was related to increased diameter regardless of different temperature, light intensity, media, or cultivar.
keyword:
cultivar, light intensity, liquid shaking culture, solid culture, temperature
Abstract
 
Five gladiolus cultivars 'Adlib Scarlet', 'May Queen', 'Pacific Pink', 'Sharone' and 'White Race' were used in order to identify their specific culture environments and culture methods to obtain cormlets from a shoot base in vitro. There was a cultivar-by-medium-temperature interaction effect. The solid medium was appropriate only for cormlet formation of 'May Queen', while liquid medium was favored for the other four cultivars. The best culture enviroment for cormlets formation of 'Pacific Pink', 'Sharone' and 'White Race' was liquid medium treated at 20℃. Fresh weight of cormlets of 'Adlib Scarlet' was highest when grown in liquid medium treated at 25℃. There was no difference among the three temperatures for cormlet formation of 'May Queen' which grew best in solid medium. The suitable light intensity was 68 μ㏖ㆍm-²ㆍs-¹ PAR for 'May Queen', 'Sharone' and 'White Race', 34 μ㏖ㆍm-²ㆍs-¹ PAR for 'Adlib Scarlet' and 135 μ㏖ㆍm-²ㆍs-¹ PAR for 'Pacific Pink'. Increase in fresh weight was related to increased diameter regardless of different temperature, light intensity, media, or cultivar.


ចំណងជើង:
របាយការណ៍គម្រោងស្រាវជ្រាវ Volume 3, 2010
បរិយាយ:
 
keyword:
N/A
 


ចំណងជើង:
ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជា Volume 9, No 1-2 Jan-Dec 2009
បរិយាយ:
បសិដ្ឋកម្មពូជ បង្កើនទិន្នផលសណ្ដែកបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការប្រឈមមុខរបស់កសិករក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធកសិកម្មតំបន់ខ្ពង់រាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា   

កត្ដាដីដែលមានឥទ្ធិពលលើភាពសមស្របនៃការដាំដំណាំចម្ការ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា   

ការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនៃផលិតកម្មដំណាំចម្ការ និងបង្គំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃលើពូជសណ្ដែកបាយដែលធន់ទ្រាំនឹងកត្ដាជីវសាស្ដ្រនានាក្នុងលក្ខខណតំបន់ខ្ពង់រាបនៃ
ប្រទេសកម្ពុជា

ការប្រើប្រាស់ម្ស៉ោរ៉ាយហ្សូប៊ីយ៉ូម និងជីអាសូត លើការលូតលាស់ និងទិន្នផលដំណាំសណ្ដែកបាយ សណ្ដែកដី
និងសណ្ដែកសៀង នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដីតំបន់ខ្ពង់រាបរំពឹងទឹកភ្លៀងប្រទេសកម្ពុជា


keyword:
N/A
បសិដ្ឋកម្មពូជ បង្កើនទិន្នផលសណ្ដែកបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការប្រឈមមុខរបស់កសិករក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធកសិកម្មតំបន់ខ្ពង់រាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា   

កត្ដាដីដែលមានឥទ្ធិពលលើភាពសមស្របនៃការដាំដំណាំចម្ការ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា   

ការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនៃផលិតកម្មដំណាំចម្ការ និងបង្គំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃលើពូជសណ្ដែកបាយដែលធន់ទ្រាំនឹងកត្ដាជីវសាស្ដ្រនានាក្នុងលក្ខខណតំបន់ខ្ពង់រាបនៃ
ប្រទេសកម្ពុជា

ការប្រើប្រាស់ម្ស៉ោរ៉ាយហ្សូប៊ីយ៉ូម និងជីអាសូត លើការលូតលាស់ និងទិន្នផលដំណាំសណ្ដែកបាយ សណ្ដែកដី
និងសណ្ដែកសៀង នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដីតំបន់ខ្ពង់រាបរំពឹងទឹកភ្លៀងប្រទេសកម្ពុជា
ចំណងជើង:
ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជា 2007-02Volume 8, Num 2 Jul-Dec 2007
បរិយាយ:
អំបូររុក្ខជាតិ “ផ្លែស្លាបភ្លោះ”

ប្រសិទ្ធិភាពមើមដំឡូងឈើផ្អាប់ និងកន្ទក់លើការលូតលាស់របស់កសិករ នៅខេត្ដពោធិសាត់

ស្លឹកកន្ទុំថេតជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់របស់ត្រីបានពាក់កណ្ដាលនៃវដ្ដចិញ្ចឹម

ការដាំដុះទ្វេដំណាំដែលមានដំណាំស្រូវវស្សាជាគ្រឹះ នៅប្រទេសកម្ពុជា   

កំពង់សៀម កាល់គែៈ ជាអនុក្រុមថ្មីនៃក្រុមដីកំពង់សៀម សម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដីកសិកម្មកម្ពុជា
keyword:
N/A
អំបូររុក្ខជាតិ “ផ្លែស្លាបភ្លោះ”

ប្រសិទ្ធិភាពមើមដំឡូងឈើផ្អាប់ និងកន្ទក់លើការលូតលាស់របស់កសិករ នៅខេត្ដពោធិសាត់

ស្លឹកកន្ទុំថេតជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់របស់ត្រីបានពាក់កណ្ដាលនៃវដ្ដចិញ្ចឹម

ការដាំដុះទ្វេដំណាំដែលមានដំណាំស្រូវវស្សាជាគ្រឹះ នៅប្រទេសកម្ពុជា   

កំពង់សៀម កាល់គែៈ ជាអនុក្រុមថ្មីនៃក្រុមដីកំពង់សៀម សម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដីកសិកម្មកម្ពុជា
ចំណងជើង:
A case study on farmer's choice of direct seeding and transplanting in rainfed lowlands in Northeast Thailand and Northwest Cambodia, by Akihiko Kamoshita,Sareath Chea,Satoshi Hayashi. Tropical Agriculture and Development Vol. 53 (2009) No. 2 P 43-54
បរិយាយ:
Abstract
Adoption of direct seeding of rice via dry-seed broadcasting (DS) was surveyed in rain-fed lowland in Northeast Thailand and Northwest Cambodia from 2003 to 2005. Based on interviews with village chiefs, nine villages in the target area were categorized into three types in relation to their field characteristics and rates of DS adoption. Village type I was identified with DS adoption of more than 80% in low and flat areas in Northeast Thailand, where DS was introduced from the late 1980s to early 1990s, and characterized by earlier planting in April or May, low weed infestation, and by high yields. Type II was identified with DS adoption of 6 ∼ 30% in undulating areas in Northeast Thailand, where DS was introduced from the late 1990s to early 2000s. This was characterized by a yield level lower than that in transplanting (TP) and a lack of effective weed control. Type III was identified in Northwest Cambodia, where extensive and low-yielding DS had popularly been practiced in remote, large, low and flat fields. DS is started from April to May like as that in type I, but the harvest lingered from mid-November to mid-January. In this type mid-season tillage was practiced to control weeds according to farmers’ knowledge in ecologically harmonized ways. Furthermore, 23 farmer fields were monitored, and grouped into three types in Northeast Thailand and six in Northwest Cambodia, depending on the planting methods, availability of field water and time of harvesting. In addition, three on-station experiments were conducted to compare yields between DS and TP. As the results, DS yielded comparable or higher than TP under favorable conditions, while DS yielded less than TP in cases with low availability of water and severe weed infestation.
keyword:
Land use model, Planting method, Rice, Water availability
Abstract
Adoption of direct seeding of rice via dry-seed broadcasting (DS) was surveyed in rain-fed lowland in Northeast Thailand and Northwest Cambodia from 2003 to 2005. Based on interviews with village chiefs, nine villages in the target area were categorized into three types in relation to their field characteristics and rates of DS adoption. Village type I was identified with DS adoption of more than 80% in low and flat areas in Northeast Thailand, where DS was introduced from the late 1980s to early 1990s, and characterized by earlier planting in April or May, low weed infestation, and by high yields. Type II was identified with DS adoption of 6 ∼ 30% in undulating areas in Northeast Thailand, where DS was introduced from the late 1990s to early 2000s. This was characterized by a yield level lower than that in transplanting (TP) and a lack of effective weed control. Type III was identified in Northwest Cambodia, where extensive and low-yielding DS had popularly been practiced in remote, large, low and flat fields. DS is started from April to May like as that in type I, but the harvest lingered from mid-November to mid-January. In this type mid-season tillage was practiced to control weeds according to farmers’ knowledge in ecologically harmonized ways. Furthermore, 23 farmer fields were monitored, and grouped into three types in Northeast Thailand and six in Northwest Cambodia, depending on the planting methods, availability of field water and time of harvesting. In addition, three on-station experiments were conducted to compare yields between DS and TP. As the results, DS yielded comparable or higher than TP under favorable conditions, while DS yielded less than TP in cases with low availability of water and severe weed infestation.
ចំណងជើង:
Large-Sized Cormlet Induction and BYMV Removal through Tissue Culture in Gladiolus, by Vathany Thun, Mi Soon Byun, Dae Hoe Goo, Kiu Weon Kim. Hort. Environ. Biotechnol. 49(5):332-335. 2008.
បរិយាយ:
Abstract
 
Gladiolus 'Adlib Scarlet', 'May Queen', 'Pacific Pink', 'Sharone' and 'White Race' were used as plant materials in order to obtain large-sized cormlets from a shoot base in vitro for enhancing survival rate after soil transplanting, and large cormel tips in size 1 ㎣ were used as explants and subcultured for five to six times to remove the bean yellow mosaic potyvirus (BYMV) for enhancing efficiency of tissue culture. Cormlets were the largest in 9% sucrose compared to glucose, fructose and glucose+fructose in all cultivars tested. The 1:2 NH₄+:NO₃- ratio in MS solid medium containing 9% sucrose was the best for enlarging cormlets in almost all cultivars; hence, decrease of NO₃- concentration in MS medium is needed. Plantlets without cormlets did not survive in greenhouse. Cormlets produced in solid medium were sprouted 100% and grown to vigorous plants in all cultivars. Survival rate was 30~85% by cultivars in cormlets obtained in liquid medium. Maintenance of the plantlets in MS solid medium is needed prior to their transfer to soil for enhancing survival rate. Though the cormlets were obtained from large-sized cormel tip, BYMV were removed through subculture for five to six times.
keyword:
nitrogen source, soil transplanting, subculture, sugar source, survival rate
Abstract
 
Gladiolus 'Adlib Scarlet', 'May Queen', 'Pacific Pink', 'Sharone' and 'White Race' were used as plant materials in order to obtain large-sized cormlets from a shoot base in vitro for enhancing survival rate after soil transplanting, and large cormel tips in size 1 ㎣ were used as explants and subcultured for five to six times to remove the bean yellow mosaic potyvirus (BYMV) for enhancing efficiency of tissue culture. Cormlets were the largest in 9% sucrose compared to glucose, fructose and glucose+fructose in all cultivars tested. The 1:2 NH₄+:NO₃- ratio in MS solid medium containing 9% sucrose was the best for enlarging cormlets in almost all cultivars; hence, decrease of NO₃- concentration in MS medium is needed. Plantlets without cormlets did not survive in greenhouse. Cormlets produced in solid medium were sprouted 100% and grown to vigorous plants in all cultivars. Survival rate was 30~85% by cultivars in cormlets obtained in liquid medium. Maintenance of the plantlets in MS solid medium is needed prior to their transfer to soil for enhancing survival rate. Though the cormlets were obtained from large-sized cormel tip, BYMV were removed through subculture for five to six times.
ចំណងជើង:
របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០០០
បរិយាយ:
របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០០០
keyword:
N/A
របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០០០
Copyrights © 2022 by CARDI - CARDI . All rights reserved.