ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
បណ្ណាល័យកាឌី
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Social Welfare; Annual Report
Imprint:
Imprint
Call Number:
361.26/ROC-03
បរិយាយ:
 
keyword:
Social Welfare; Annual Report
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Thesis; Roots Cutting; Roses; Regulators Of Growth; Plants
Imprint:
Imprint
Call Number:
378.242/NGE-K
បរិយាយ:
 
keyword:
Thesis; Roots Cutting; Roses; Regulators Of Growth; Plants
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Thesis; Roots Cutting; Roses; Regulators Of Growth; Plants
Imprint:
Imprint
Call Number:
378.242/NGE
បរិយាយ:
 
keyword:
Thesis; Roots Cutting; Roses; Regulators Of Growth; Plants
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Thesis; Roots Cutting; Roses; Regulators Of Growth; Plants
Imprint:
Imprint
Call Number:
378.242/NGE-E
បរិយាយ:
 
keyword:
Thesis; Roots Cutting; Roses; Regulators Of Growth; Plants
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Soil Science; Geology; Geo-Information; Agricultural Development
Imprint:
Imprint
Call Number:
631.49/RYE
បរិយាយ:
 
keyword:
Soil Science; Geology; Geo-Information; Agricultural Development
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Social Welfare; Hiv/Aids; Older People; Cambodia
Imprint:
Imprint
Call Number:
361.26/JOH
បរិយាយ:
 
keyword:
Social Welfare; Hiv/Aids; Older People; Cambodia
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Forestry; Casuarina Equisetifolia
Imprint:
Imprint
Call Number:
634.97/PIN
បរិយាយ:
 
keyword:
Forestry; Casuarina Equisetifolia
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Aquaculture; Mekong Region Countries
Imprint:
Imprint
Call Number:
639.8/EDW
បរិយាយ:
 
keyword:
Aquaculture; Mekong Region Countries
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Policy Making; Operational Plan; Southeast Asia; Aciar
Imprint:
Imprint
Call Number:
320.6/ACI-03
បរិយាយ:
 
keyword:
Policy Making; Operational Plan; Southeast Asia; Aciar
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Food Security; Food Quality; Environment; Hiv/Aids
Imprint:
Imprint
Call Number:
363.8/FOO
បរិយាយ:
 
keyword:
Food Security; Food Quality; Environment; Hiv/Aids
 
and recycle<>'yes'
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.