ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
បណ្ណាល័យកាឌី
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Policy Making; Operational Plan; Developing Countries; Australia; Aciar
Imprint:
Imprint
Call Number:
320.6/ACI-04
បរិយាយ:
 
keyword:
Policy Making; Operational Plan; Developing Countries; Australia; Aciar
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Agriculture; Agricultural Research; Trip Report; Australia
Imprint:
Imprint
Call Number:
630/SEN
បរិយាយ:
 
keyword:
Agriculture; Agricultural Research; Trip Report; Australia
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Accounting; Management Accounting
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.15/ATK
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Accounting; Management Accounting
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Accounting; Cost Accounting
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.15/HOR
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Accounting; Cost Accounting
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
v
Imprint:
Imprint
Call Number:
657/BEA
បរិយាយ:
 
keyword:
v
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Financial Management; Financial Policy
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.15/VAN
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Financial Management; Financial Policy
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Finance; Corporate Finance
Imprint:
Imprint
Call Number:
338.6041/WAT
បរិយាយ:
 
keyword:
Finance; Corporate Finance
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Accounting; Nonprofit Organizations- Accounting; Finance, Public- Accounting; Financial Accounting
Imprint:
Imprint
Call Number:
657.835/IVE
បរិយាយ:
 
keyword:
Accounting; Nonprofit Organizations- Accounting; Finance, Public- Accounting; Financial Accounting
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Public Relations
Imprint:
Imprint
Call Number:
659.2/SEI
បរិយាយ:
 
keyword:
Public Relations
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Marketing; Marketing- Professions; Marketing- Service Industries
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.8/LOV
បរិយាយ:
 
keyword:
Marketing; Marketing- Professions; Marketing- Service Industries
 
and recycle<>'yes'
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.