ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
បណ្ណាល័យកាឌី
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Marketing; Marketing Research
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.83/BUR
បរិយាយ:
 
keyword:
Marketing; Marketing Research
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Marketing Management; Marketing
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.8/KOT-M
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Marketing Management; Marketing
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Marketing; Nonprofit Organizations- Marketing
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.8/AND
បរិយាយ:
 
keyword:
Marketing; Nonprofit Organizations- Marketing
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Marketing; Marketing- Principles
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.8/KOT
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Marketing; Marketing- Principles
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Agricultural Economics; Economic Aspects; Economics
Imprint:
Imprint
Call Number:
338.1/DRU
បរិយាយ:
 
keyword:
Agricultural Economics; Economic Aspects; Economics
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Economics; Managerial Economics; Economic Tools; Decision Makers
Imprint:
Imprint
Call Number:
330/KEA
បរិយាយ:
 
keyword:
Economics; Managerial Economics; Economic Tools; Decision Makers
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Economics; Business
Imprint:
Imprint
Call Number:
338.7/SLO
បរិយាយ:
 
keyword:
Economics; Business
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Economic Development; Economics; Economic Polocy; Developing Countries
Imprint:
Imprint
Call Number:
338.9/TOD
បរិយាយ:
 
keyword:
Economic Development; Economics; Economic Polocy; Developing Countries
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Leadership; Organizations; Decision Making
Imprint:
Imprint
Call Number:
303.34/YUK
បរិយាយ:
 
keyword:
Leadership; Organizations; Decision Making
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Business Ethics; Business Ethics- Case Studies
Imprint:
Imprint
Call Number:
174.4/VEL
បរិយាយ:
 
keyword:
Business Ethics; Business Ethics- Case Studies
 
and recycle<>'yes'
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.