ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
បណ្ណាល័យកាឌី
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Business Policy; Strategic Planning; Strategic Planning- Case Studies
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.4012/WHE
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Business Policy; Strategic Planning; Strategic Planning- Case Studies
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; International Business; Business
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.4/GRI
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; International Business; Business
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Business Communication
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.45/BOV
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Business Communication
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Managing Change
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.406/BUR
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Managing Change
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Management Consulting
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.46/WIC
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Management Consulting
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Management- Problems; Management- Study And Teaching
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.4/WHE
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Management- Problems; Management- Study And Teaching
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Project Management
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.4\'04/MAY
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Project Management
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Supervision Of Employees; International Communication
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.3/ROB
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Supervision Of Employees; International Communication
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Management; Effective Training; Employees- Training Of; Occupational Training
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.3/BLA
បរិយាយ:
 
keyword:
Management; Effective Training; Employees- Training Of; Occupational Training
 
អ្នកនិពន្ធ:
N/A
ចំណងជើង:
Keyword:
Human Resource Management; Personnel Management; Management
Imprint:
Imprint
Call Number:
658.3/DES
បរិយាយ:
 
keyword:
Human Resource Management; Personnel Management; Management
 
and recycle<>'yes'
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.