ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
ដំណឹងអំពីការងារ

18 - March - 2016

សូមទាញយកព័ត៌មានតាមគេហទំព័រខាងក្រោម

www.dropbox.com/s/c9njxlgoebiwezh/Research%20Assistant%20Plant%20Protection%20Division.pdf
05 - January - 2016


JOB ANNOUNCEMENT
 

VACANCY NOTICES No              :  01-012/15 CARDI
LOCATION                                 :  Prateah Lang- Phnom Penh
POSITION TITLE                        :  Secretary of KOPIA
POST NUMBER                          :  One Cambodian Nationality
CONTRACT TERM                      :  LONG TERM
The Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI) has a mission to improve the living standards of all Cambodians, especially farmers, through agricultural research, training and technology transfer. It provides equal opportunity to all Cambodians.


CARDI is seeking one qualified Secretary to assist the Korea Project on International Agriculture (KOPIA).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

1-   Perform secretarial work
2-   Supervise the allocation of office supplies
3-   Clerical tasks support
4-   Perform other administrative duties as required.

QUALIFICATION REQUIRED:

1-   Completion of at least Associated Degree in all related fields
2-   Good knowledge and professional experiences in Secretary work.
3-   At least one-year work experience in Secretary Work or similar position.
4-   Computing skills: preferably Microsoft Office (MS Excel, MS Word, MS
5-   Good command in spoken and written English; Preferably in Korean.
6-   Initiative, sound judgment, impartiality, independent and good team work attributes.

SALARY: Competitive remuneration based on work experience and qualification.
Interested candidates are invited to apply by submitting their CV with current photograph, cover letter with all relevant documents to:

Mr Keam Meth,
Head, Administration and Personnel Office,
Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI),

Address:

National Road No.3, Sangkat Prateah Lang, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia,
Tel: 023 6319 693/ 6319 694
E-mail Address: ,


Closing date: 20th January 2016, at 4:30 PM.
Only short listed candidates will be called for interview. No return of  application.


Note: Daily transport is provided to and from its city office and Main Headquarter for all staff.

08 - July - 2015

JOB ANNOUNCEMENT

VACANCY NOTICES No     : 01-06/15 CARDI
LOCATION                      : Prateah Lang-Phnom Penh
POSITION TITLE              : Technician
POST NUMBER                 : Two (02)
TERM                              : LONG TERM


The Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI) have a mission to improve the living standards of all Cambodians, especially farmers, through agricultural research, training and technology transfer. CARDI is seeking two qualified Technician to assist its Agronomy and Farming Systems Division.


RESPONSIBILITIES:

                 Preparing experimental protocol and materials
                 Conducting, monitoring and evaluating experiments of the division
                 Processing experimental data and writing reports
                 Assisting in research planning and writing reports
                 Participating in research planning and some particular job as by Head of Division

QUALIFICATION REQUIRED:


                  At least Bachelor degree in Agriculture or related fields
                  Experience in crop research, particularly in Agronomy and Farming Systems
                  Ability to work and travel to provinces
                  Good command in spoken and written English
                  Computer skills, preferably Microsoft office (word, excel and power point)
                  and knowledge on statistical packages is an asset

SALARY:
                  Competitive remuneration based on work experience and qualification.
                  Interested candidates are invited to apply by submitting their CV with
                  current photograph, cover letter with all relevant documents to:

Mr. Keam Meth,
               Head, Administration and personnel office,
               Cambodia Agricultural Research and Development Institute (CARDI)
Address:
              National Road No.3, Sangkat Prateah Lang, Khan Dankor, Phnom Penh, Cambodia,
              Tel: 023 6319 693/6319 694
              Email Address: 
Closing date:  24 July 2015, at 4:30 pm.
Only short-listed applicants will be called for interviews. Not return of application.
Note: Daily transport is provided to and from its city office and Main Headquarter for all staff. 

 

21 - May - 2015

VACANCY NOTICES No  : 01-05/15 CARDI
LOCATION                     : Prateah Lang-Phnom Penh
POSITION TITLE             : Secretary
Post Number                  : Two(2)
TERM                            : Long Term


The Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI) has a mission to improve the living standards of all Cambodians, especially farmers, through agricultural research, training and technology transfer. CARDI is seeking two qualified Secretary.

RESPONSIBILITIES:
         - Statutory Duties under the institution Acts ( usually in conjunction wih director and deputy director)
       - Schedule appoinments, Prepare annual work plans for director and eeputy director
       - Reviewing incoming documents, Prepare reports and arranging meeting.
       - Answer routing letters and E-Mail
       - Compose message, Produce Presentations, reports and documents
       - Correct spelling and grammar to ensure accuracy
       - Use Computer for spreadsheet, Database management and other application     

QUALIFICATION REQUIRED:
         
Completion of at least Bachelor Degree  in all  related fields
            Good know ledge and prfessional experience in secretary work
            At least two years work experience in Secretary Work or similar position
            Good knowledge on basic office software (Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint, Ms Access etc....) is must
            Ability to work and co-operate through networks and multiples partner
            Fluency in both wirten and spoken English is essential
            Initiative, Sound judgment, impartially, independent adn good team work

SALARY:
           Competitive remuneration based on work experience and qualification.
           Interested candidates are invited to apply by submitting their CV with
        current photograph, cover letter with all relevant documents to:

Mr Keam Meth,

          Head, Administration and Personnel Office,
          Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI),

Address:
         National Road No.3, Sangkat Prateah Lang, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia
         Tel: 023 6319 693/ 6319 694
          E-mail Address: ,  

Closing date: 19/Jun/ 2015 at 4:30 pm.

Only short-listed applicants will be called for interviews. Not return of application.
Note: Daily transport is provided to and from its city office and Main Headquarter for all staff.

28 - April - 2015

1.Assistant – Logistics and Driver (anticipated vacancy)
For more detail

2.Attendant – Office Support (anticipated vacancy)
For more detail

3.Officer - Agricultural Research and Development (anticipated vacancy)
For more detail

4.Specialist - Agricultural Research and Development (anticipated vacancy)
For more detail


5.Officer – Administrative Coordination (anticipated vacancy)
For more detail

04 - February - 2015

VACANCY NOTICES No : 01-01/15 CARDI
LOCATION                       : Prateah Lang-Phnom Penh
POSITION TITLE              : Assistant to Accounting and Finance Office
Post Number                    : Two(2)
TERM                               : Long Term


The Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI) has a mission to improve the living standards of all Cambodians, especially farmers, through agricultural research, training and technology transfer. CARDI is seeking one qualified Assistant to Accounting and Finance to assist its Accounting and Finance Office.

RESPONSIBILITIES:
              Prepare daily transactions posting (G/L)
              Maintain monthly financial report
               Review the usage of cash release

              Maintain all files and achieves, and
               Other tasks as directed by accounting and financial manager


QUALIFICATION REQUIRED:
             
Completion of degree in Economics, Business or any related fields
             Computerized skills: preferably accounting software - Peachtree and/or other relevant Accounting programs...)
             Good written and spoken English.
             
Ability to work as part of a team in a fast moving environment
SALARY:
           Competitive remuneration based on work experience and qualification.
           Interested candidates are invited to apply by submitting their CV with current photograph, cover letter with all relevant documents to:

Mr Keam Meth,

          Head, Administration and Personnel Office,
          Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI),

Address:
         National Road No.3, Sangkat Prateah Lang, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia
         Tel: 023 6319 693/ 6319 694
          E-mail Address:

Closing date: January 30, 2015, at 4:30 pm.

Only short-listed applicants will be called for interviews. Not return of application.
Note: Daily transport is provided to and from its city office and Main Headquarter for all staff.

30 - August - 2013

VACANCY NOTICES No : CARDI-005-07/13
LOCATION                       : CARDI Prateah Lang- Phnom Penh
POSITION TITLE            : Secretary of KOPIA
POST NUMBER              : One Cambodian Nationality
CONTRACT TERM         : LONG TERM


The Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI) has a mission to improve the living standards of all Cambodians, especially farmers, through agricultural research, training and technology transfer. It provides equal opportunity to all Cambodians.

CARDI is seeking one qualified Secretary to assist the Korea Project on International Agriculture (KOPIA).


DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

1- Perform Secretarial work.
2- Supervise the allocation of office supplies.
3- Clerical tasks support.
4- Perform other administrative duties as required.


QUALIFICATION REQUIRED:

1- Completion of at least Associated Degree in all related fields.
2- Good knowledge and professional experiences in Secretary work.

3- At least one year work experience in Secretary Work or similar position.
4- Computing skills: preferably Microsoft Office (MS Excel, MS Word, MS Power Point and MS Access).
5- Good command in spoken and written English, Preferably in Korean.
6- Initiative, sound judgment, impartiality, independent and good team work attributes.

SALARY: Competitive remuneration based on work experience and qualification.
Interested candidates are invited to apply by summitting thier CV with current photograph, cover letter with all relevant documents to:
Mr. Keam Meth,
Head of Administration and Personnel Office,
Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI),


Address:
1- National Road No.3, Sangkat Prateah Lang, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia,
2- #252-254, St. 63, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.
Tel: 855-23 6319 693, 6319 694, 216 228
E-mail Address: .kh, .kh,
Closing date: 27th September 2013, at 4:30 pm.
Only short-listed applicants will be called for interview. No return of application.

Note: Daily transport is provided to and from its city office and Main Headquarter for all staff.
         12         
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.