សេវាកម្ម
Category Classification
Foundation seedRegistered seedCertified seedGraded seed
Seed
Rice
CAR6USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
CAR5USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
CAR4USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
CAR3USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
CAR2USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
CAR 1USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
RumpeUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
RohatUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
ChulsaUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
BarayUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
IR KesarUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
KruUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
IR 72USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
IR 66USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
សីតាUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
សីតាUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
         12         
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2022 by CARDI - CARDI . All rights reserved.